Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

 

متن پی دی اف

 

بهنام خدا

 

1393/4/23

پیوست دارد

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

موضوع: امید عمومی

 

با سلام و نهایت احترام؛

 

در این نامه مطالبی مطرح شده که اصولاً باید از طریق مجامع علمی و پژوهشی پیگیری شود. اما چون تجربه شخصی من نشان داده که معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ناظر بیطرف نیست و انجمن محترم فیزیک ایران نیز داور بیغرض نیست، بنابراین این نامه را بهحضرتعالی تقدیم میکنم و رونوشت آنرا نیز برای مسئولان مربوطه ارسال میکنم. از طرف دیگر چون احتمال میرود که این نامه در پیچ و خم تنگ نظریها و بیمسئولتیها محو شود، لذا پس از تحویل دادن به ادارهی پست، در اینترنت نیز منتشر میکنم.

جنابعالی دولت خود را دولت تدبیر و امید نامیدهاید، قطعاً حضرتعالی بهتر از من معنی این عنوان را میدانید. امیدوارم عملکرد دولت جنابعالی بگونهای باشد که خرد جمعی را وادار کند که دولت شما را محق چنین عنوانی بداند. اجازه دهید با اشاره کوتاهی بهمفهوم امید عمومی در کشوری چون ایران این نوشته را ادامه دهم. ایران تنها یک کشور نیست، بلکه نام ایران با تمدنی سرفراز سرشته شده است و امید همگانی در این سرزمین، مفهومی ویژه و متناسب با تمدن دیرینهی آن دارد. امید همگانی بین ایرانیان، یعنی باور داشتن بهاینکه در آیندهای نزدیک افزون بر بهروزی در زمینههای مادی و معنوی در داخل کشور، دست یافتن ایران در تمام زمینههای علمی، فناوری، فرهنگی، هنری، ورزشی و... در سطح جهان است بگونهای که شایسته این تمدن چند هزار ساله باشد. این مهم در صورتی امکان پذیر است که رقابت سالم و شایسته سالاری در جامعه نهادینه شود. وظیفه ایجاد فضای سالم رقابتی بر عهده دولت است و هرگونه نارسایی یا وجود فضای ناسالم رقابتی تا جاییکه بهدولت مربوط میشود، در افکار عمومی بهنام شما ثبت خواهد شد.

در اهمیت توجه بهعلم و نوآوریهای علمی، جنابعالی و همکاران محترمتان  بهتر از من میدانید و در این زمینه بسیار رساتر از من توان بیان دارید. پس تنها به این نکته اشاره میکنم که مبانی پیدایش نظریههای مهم و تأثیر گذار علمی، معمولاً با یک رویداد علمی غیر منتظره یا مطرح شدن سئوالی دور از انتظار مجامع علمی شکل میگیرد. اما مراحل مختلف شکلگیری یک سئوال علمی و تلاش برای یافتن پاسخ آن روندی قابل توجه دارد. بعنوان مثال اینکه چرا سیب بعد از جدا شدن از شاخه درخت بهسمت زمین سقوط میکند و بهطرف آسمان نمیرود، با نیوتن مطرح نشد، بلکه احتمالاً حتی قبل از ظهمور تمدنهای نخستین برای انسانهای اولیه نیز مورد سئوال بوده است. اما پاسخ دادن به این سئوال، روندی زمانبر داشت که نخست میبایست زیر ساختهای علمی آن فراهم میشد. تا جاییکه تاریخ مکتوب نشان میدهد، تلاشهای علمی بسیاری بهترتیب زمانی در یونان باستان، کشورهای اسلامی بویژه ایران زمین، اروپای قرون وسطی، اروپا در زمان رنسانس انجام شد و نیوتن با استفاده از این زیر ساختها سئوال را به این گونه مطرح کرد که"چه رابطهای بین سقوط سیب بهطرف زمین و گردش ماه بهدور زمین وجود دارد؟" پاسخ این سئوال، کشف و فرمولبندی قانون جهانی گرانش توسط نیوتن بود(1687).

قوانین نیوتن، مسیر علم و فلسفه و درک انسان از طبیعت را تغییر داد. اما از زمان نیوتن سئوالات بیپاسخی از جمله اینکه چرا بر اثر قانون جاذبه عمومی، جهان در هم فرو نمیریزد؟ مطرح بود. بهمرور زمان و پیشرفت وسائل آزمایشگاهی مشخص شد که قانون دوم نیوتن و قانون جهانی گرانش نیاز بهبازنگری دارد. این باز نگریها توسط اینشتین تکمیل و در نظریههای نسبیت خاص (1905) و عام (1915) ارائه گردید. اینشتین در سال 1917 معادله کیهان شناختی خود را منتشر کرد. این معادله در سال 1922 توسط فریدمان ریاضیدان روسی بازنگری شد. هرچند اینشتین نخست به این بازنگری اعتراض داشت، اما سرانجام معادله فریدمان را پذیرفت و معادله کیهان شناختی اینشتین بعنوان حالت خاصی از معادله فریدمان در آمد. معادله فریدمان زیربنای کیهان شناختی مدرن را تشکیل میدهد و انفجار بزرگ (بیگ بنگ) با آن قابل توضیح است. اما در نظریه انفجار بزرگ هیچ توضیحی برای علت بیگ بنگ و قبل از آن وجود ندارد.

این موارد نشان میدهد که علم حاصل تلاش مستمر در همکاری آشکار و پنهان اندیشمندان و پژوهشگران جهان در طول تاریخ است. بخشی از آنچه که در یونان باستان کشف و بسط داده شد، در ایران زمین حفظ و توسعه یافت و در اواخر قرون وسطی دوباره در اروپا رونق گرفت. در قرن اخیر دانش جدید به ایران راه یافت و با استقبال ایرانیان مواجه شد و مورد نقد قرار گرفت. من هم یکی از کسانی بودم که که از آغاز کودکی با کنجکاوی و نگرشی نقادانه با دانش فیزیک آشنا شدم. در سال 1341 در هنرستان صنعتی با قوانین نیوتن آشنا شدم و این سئوال برایم پیش آمد که آیا قانون دوم نیوتن و قانون جهانی گرانش در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند؟ قبل از من کسی این سئوال را مطرح نکرده است. بهمرور زمان با سئوالات دیگری مواجه شدم. مدت ده سال طول کشید تا سئوالات خود را جمعبندی کرده و روی یک سئوال اساسی تمرکز کردم:"آیا میتوان با استفاده از قوانین مکانیک کوانتوم و نسبیت، سرعت حد امواج الکترومغناطیسی را از انرژی به ماده تعمیم داد؟

از آنزمان برای یافتن پاسخ آن تلاش کردم و بالاخره در سال 1366 فضاهای کوانتومی را کنار گذاشتم و با تعریف ساختمان فوتون (ذرات حامل انرژی الکترومغناطیسی) وارد فضاهای زیر کوانتومی شدم. چنین نگرشی نتایج درخشانی در بر داشت که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد. این تلاشها شامل دو مرحله بود:

1-     مدت ده سال از 1341 تا 1351، تبدیل ابهام و شک و تردید بهسئوال علمی و پیدا کردن زمینههای قابل بررسی و مطالعه در سه نظریه مکانیک کلاسیک، نسبیت و مکانیک کوانتوم برای یافتن پاسخ سئوال.

2-     مدت پانزده سال از 1351 تا 1366 مطالعه و تفکر برای یافتن پاسخ سئوال

ظرف چند ماه چهار مقاله توصیفی نوشتم و برای برخی از دانشگاهها و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردم. در مقاله اول اصل تعمیم سرعت نور را از انرژی به ماده توضیح دادم و در مقالات بعدی با استفاده از مقاله اول برخی از پدیدههای فیزیکی را توضیح دادم و در مقاله چهارم طبیعت فیزیکی جاذبه و طوفانهای گرانشی را مطرح و بررسی کرده بودم. بدون توجه بهنخستین مقاله، مطالب بیان شده در بقیه مقالات بیپایه بود. مخلص کلام اینکه سرانجام بهفرموده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نوشتههایم را که شامل چهار متن بود، بهمعاونت محترم پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تقدیم کردم(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعلی، برای توضیحات بیشتر [1] را ملاحظه فرمایید.)

در تاریخ 6/7/1367 نامهای از معاونت محترم پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بهامضای آقای شجاعیفرد دریافت کردم که برای انجمن ستاره شناسی ایران فرستاده بودند و تنها بهآخرین نوشته من در مورد طبیعت فیزیکی جاذبه اشاره داشت که برای بررسی و اظهار نظر ارسال شده بود (پیوست 1). در نوشته مذکور مطالبی آمده بود که بدون توجه بهمطالب قبلی مستدل نبود و پاسخ انجمن محترم ستاره شناسی نیز قابل پیش بینی بود. [1]

با رشد تورم و بالا رفتن هزینه زندگی، مجبور شدم بیشتر بهدنبال تأمین هزینه زندگی باشم تا پژوهش و توسعهی نظراتم. در سال 1381 طی نامهای از جناب آقای محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری وقت تقاضا کردم کارهای من مورد توجه و بررسی قرار گیرد. از طرف معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تماس گرفتند که بهدبیرخانه تحقیقات و فناوری مراجعه کنم. در جلسهای که در تاریخ چهاردهم اردیبهشتماه 1381 با جناب آقای امین منصور ریاست محترم دبیرخانه تحقیقات و فناوری داشتم، اظهار داشت که بنابر فرموده جناب آقای دکتر رضا منصوری، معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (همزمان ایشان رئیس انجمن فیزیک ایران نیز بود) هیئتی حداقل سه نفره از فیزیکدانان را برای داوری معرفی کنم تا در جلسهای که در همانجا برای داوری تشکیل میشود شرکت کنند. طی نامهای شش نفر از استادان محترم فیزیک از دانشگاههای مختلف کشور را معرفی کردم. سپس گفتند این هیئت را بهانجمن فیزیک ایران برای داوری معرفی کنم، چنین کردم و متن کوتاهی در توضیح تعمیم سرعت نور از انرژی بهماده و یک جلد کتاب نظریههای علمی- رد یا تعمیم؟ را نیز ضمیمه کردم. در تاریخ یازدهم خرداد 1381 نامهای از انجمن محترم فیزیک ایران بهامضای آقای دکتر رضا منصوری دریافت داشتم که نوشته بود این نظریه بیارزش است و نیاز بهبررسی ندارد (پیوست 2). در صورت تمایل بهداوری مبلغ پنج میلیون ریال بهحساب واریز کنم تا یک نفر را برای داوری تعیین کنند. این سئوال پیش آمد که چرا نخست گفتند که هیئتی را معرفی کنم و بعد چنین اظهار کردند؟ [1]

 در پاسخ ضمن تشکر اظهار داشتم که هرچند هیئت معرفی شده نیز از اعضای محترم انجمن فیزیک ایران هستند، با اینحال حاضرم مبلغ تعیین شده را بهحساب واریز کنم مشروط بر آنکه داوری در حضور هیئتی که قبلاً معرفی کردهام انجام شود، که نپذیرفتند (پیوست 3). سخنرانیها و نوشتههای جناب آقای دکتر رضا منصوری نشان میدهد در بیست و پنج سال گذشته هیچکس در ایران به اندازه ایشان از اهمیت پژوهش سخن نگفته است، کاش زمانی که پشت میز معاونت وزیر نشتند، میز از ایشان رنگ میگرفت، نه ایشان از میز.

آنگاه با اینترنت و قدرت اعجابانگیز آن آشنا شدم. با استادان و دانشجویان خارجی ارتباط بر قرار کردم و نظرات خود را مطرح کردم و بهر طریقی که میتوانستنم به بحث گذاشتم. در مجموع برخورد آنان بهتر از هم میهنان عزیز بود. در بحثها و تبادل نظر با سئوالات و نظرهای مختلفی رو بهرو شدم که در تکمیل و شیوه بهتر ارائه نظریهام تأثیر عمیقی داشت.

حاصل بیش از پنجاه سال کار مداوم فکری، مطالعه و بحث، چند خط بیشتر نیست، اما بهطور فشرده برخی از نتایج آنرا در زیر فهرست میکنم:

1-     تعمیم سرعت حد از انرژی به ماده، ارائه نظریه زیر کوانتوم انرژی و بررسی صورت نسبیتی قانون دوم نیوتن. [2]

2-     استیون هاوکینگ، با استفاده از نسبیت عام، پس از کارهایی که روی سیاه چالهها انجام داد، تکینگی را با حجم صفر و چگالی بینهایت تعریف کرد. همزمان با کارهای ایشان، من در ایران در حال توسعه دادن نسبیت عام بودم و سرانجام با توجه به تقابل قانون دوم نیوتن و قانون جهانی گرانش، تعریف جدیدی از تکنیگی ارائه کردم و نظر هاوکینگ در مورد حجم صفر و چگالی بینهایت را رد کردم. [3]

3-     در نود سالی که از ارائه معادله کیهان شناختی فریدمان میگذرد، نارسایی این معادله در توضیح دلیل انفجار بزرگ آشکار بود و تمام تلاشها برای شناخت و توضیح قبل از بیگ بنگ بینتیجه بود. تقریباً بیست سال بخشی از کارهای من به این مورد اختصاص داشت و سرانجام معادله فریدمان را بازنگری کردم و دلیل انفجار بزرگ را بیان کردم. [4]

4-     از زمانیکه جریان الکتریکی و ذرات باردار کشف شد تا کنون هیچ توضیحی در مورد این که ذرات باردار چگونه میدان الکتریکی تولید میکنند و ورودی این ماشین (ذره ی باردار) چیست که خروجی آن فوتونهای مجازی (حامل نیروی الکترومغناطیسی) است، ارائه نشده است. برای نخستین بار مکانیسم تولید فوتونهای مجازی را توضیح دادم. [5]

5-     در مکانیک کوانتوم خلاء تهی نیست و طبق اصل عدم قطعیت، فضا انرژی الکترومغناطیسی تولید میکند. من بدون استفاده از اصل عدم قطعیت و با توجه بهبررسی صورت نسبیتی قانون دوم نیوتن، مکانیسم تولید انرژی در خلاء را توضیح دادم. [6]

6-     یکی از مباحث بسیار مهم در مکانیک کوانتوم، ذرات تبادلی (بوزونها) است، ذراتی که نیرویهای اساسی طبیعت (نیروی گرانش، نیروی الکترومغناطیسی، نیرویهای هستهای قوی و هستهای ضعیف) را حمل میکنند. در مکانیک کوانتوم وجود این ذرات را پذیرفتهاند، اما هیچ توضیحی در مورد نحوهی تولید آنها و مکانیسم کنش آنها ارائه نشده است. برای نخستین بار مکانیسم تولید فرمیونها و علت برد آنها را توضیح دادهام. [6]

7-     ماهیت زمان از دیرباز یکی از مقولههای مورد توجه و کنکاش اندیشمندان و فلاسفه بوده و هست. بازنگری در قوانین نیوتن و نسبیت نشان داد که در اندازههای زیر کوانتومی زمان وجود ندارد. بگونهای که میتوان گفت از نظر ذرات زیر کوانتومی، هیچ لحظهای از پیدایش هستی (که جهان آشکار یکی از بینهایت جهانهای آن است) نمیگذرد [3 و 6].  

موارد یاد شده، برخی از نتایج بازنگری قوانین نیوتن با توجه بهمشترکات مکانیک کلاسیک، نسبیت و مکانیک کوانتوم است. با تمام مشکلات معمولی که همه با آن درگیر هستند، همراه با فشار طاقت فرسای اقتصادی، زیر فشار اهانتهای غیر اخلاقی که مسببین آن معاونت محترم پژوهشی و انجمن محترم فیزیک ایران بودند، همهی ناملایمات را با بردباری و امید تحمل کردم و همواره تلاش خود را در راستای رقابت سالم علمی بین ایران و سایر کشورها میدانستم و همین به من نیرو و امید می داد و کارهایم را تا اینجا پیش بردم. در هر صورت انقلابهای علمی و تغییر پارادیمهای ذهنی اتفاق میفتند و هیچکس نمیداند چه زمانی و از کجا و چگونه شروع میشود، کارها و نظرات من آغازی یک انقلاب علمی است، چه من باشم یا نباشم بهپیش خواهد رفت. خردورزی، دوباره و باز هم دوباره آموختن ضرورت قرن بیست و یکم است. الوین تافلر می گوید:"بیسوادان قرن ۲۱ کسانی هستند که توان یادگرفتن، دست کشیدن از آموختههای قدیمی و دوباره یادگرفتن را ندارند". 

واقعیت این است که کار اصلی پژوهش و توسعهی علمی کشور، در کتابخانهها، آزمایشگاهها و  عرصههای بحث و تبادل نظر انجام میشود. همچنین پژوهش علمی تنها رسیدن بهنتایج مورد انتظار و اثبات بیشتر نظریههای موجود نیست، رسیدن بهنتایج نادرست نیز بخشی از پژوهش است تا زوایای مبهم و امکان ناپذیر نظریهها را نیز مشخص کند. در حالیکه متأسفانه در ایران کم نیستند کسانی که نگاهشان بهنظریههای موجود، با نگرش اعتقادی فاصله چندانی ندارد. باید باور داشت که هر نظریهای دارای اعتبار نسبی نسبت بهزمان خود است و هیچ نظریهای پایان علم نیست.

در پایان انتظار دارم مقرر فرمایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری مطالب مذکور در این نامه را بررسی کرده، در صورتی که حق با من بود، روشی را در آن وزارت خانه محترم اتخاذ و پایهریزی کنند تا در دانشگاه ها، انجمنهای علمی، کلاسهای درس، رسانههای علممحور و کنفرانسهای  علمی، جو حاکم بحث و تبادل نظر باشد. در یک جمله، امیدوارم حضرتعالی بعنوان رئیس جمهور کشور، در مدتی که در کاخ ریاست جمهوری تشریف دارید، دارای چنان عملکردی باشید که میزتان، از شما رنگ منزلتی متناسب با تمدن این سرزمین بگیرد.

 

 

با تشکر

حسین جوادی

 

 

Email:

 

Tel:

 شماره مرسوله پستی برای ریاست جمهوری 20181000012201141518

رونوشت:

مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

شماره مرسوله پستی  20181000012201141623

معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره مرسوله پستی 20181000012201141832

ریاست محترم انجمن فیزیک ایران

  شماره مرسوله پستی 20181000012201141727

 

 

[1] مرز بین ایمان و تجربه

http://cph-theory.persiangig.com/Nameh-esfand92.pdf

http://gsjournal.net/Science-Journals/Essays/View/5351

 [2] New Discoveries and the Necessity of Reconsidering the Perspectives on Newton's Second Law, http://article.sapub.org/10.5923.j.jnpp.20120203.02.html

[3] Definition of Singularity due to Newton's Second Law Counteracting Gravity

http://www.sjournals.com/index.php/SJPAS/article/view/602/pdf

[4] Reviewing Friedmann Equation and Inflation Theory by Sub Quantum Energy

http://gsjournal.net/Science-Journals/Essays/View/5534

[5] Sub quantum space and interactions properties from photon structure to fermions and bosons

http://sjournals.com/index.php/SJPAS/article/view/678

[6] Reconsidering relativistic Newton's second law and its results

http://gsjournal.net/Science-Journals/Essays/View/5518

 

پیوست 1

 

پیوست 2

 

پیوست 3

 

کپی قبض پستی

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.