Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

 

این نظریه در سال 1366 توسط حسین جوادی مطرح شد

 

در این نظریه تلاش شده است با نگاهی متفاوت به پدیده های موجود و اثبات شده‌ی فیزیک، فصل مشترک نسبیت و مکانیک کوانتومی با نگرشی جدید بررسی و تجزیه وتحلیل شود.

ثابت بودن سرعت نور، با این سئوال مواجه می شود که آیا این محدودیت در کمیّت سرعت، ناشی از یک تصادف طبیعی است یا خیر؟ در تولید و واپاشی زوج الکترون- پوزیترون،چرا فوتون های وابسته به این رویداد با سرعت ثابت حرکت می کنند، اما سرعت ماده وپادماده را می توان تغییر داد؟ چه ویژگی‌ منحصر به فردی در ماده وجود دارد که قابل تبدیل به فوتون هایی است که با سرعت ثابت c حرکتمی کنند؟

 نظریه سی پی اچ بر  اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

 

  آزمایش بوچرر تأیید تجربی جرم نسبیتی  است.  افزایش   جرم الکترون هنگام عبور از تونل شتاب دهنده (اعمال  نیروی  خارجی)، ناشی از کسب انرژی است و انرژی دارای جرم است. این که جسم/ذره ای نمی تواند با سرعت نور حرکت کند، ناشی از ساختار ماده و مکانیزم کنش میدان با ماده است که با ارائه یک اصل می توان ثابت بودن مقدار سرعت را از انرژی به ماده تعمیم داد.

در جابجایی به سمت آبی گرانشی، انرژی و در نتیجه بسامد فوتون افزایش می یابد. مکانیزم افزایش انرژی فوتون چگونه است که موجب افزایش بسامد آن نیز می شود؟ توجه به اهمیت علت ثابت بودن سرعت نور در ارتباط با ساختار ماده لزوم  بازنگری قانون دوم نیوتن را آشکار می سازد. و در نتیجه باید تعریف واقعی و حقیقی از فوتون و جرم آن ارائه شود.

چنین نگرشی به ذرات و نیرو، بر ثابت بودن جرم بعنوان یکی از خواص ذاتی ذرات بنیادی تأکید می کند و آن را مرهون مکانیک کلاسیک هستیم. این که انرژی دارای جرم است از نسبیت گرفته می شود و تغییرات جرم در رابطه با کسب انرژی قابل پذیرش  و بررسی است. با چنین نگرشی بسیاری از سؤالات بی پاسخ و ابهامات فیزیک مدرن، کیهانشناسی، قبل از بیگ بنگ و علت آن بی پاسخ نخواهند ماند.

 
 

 This Theory propounded by Hossein Javadi in 1987

In this theory, it has been attempted to scrutinize the interface between relativity and quantum mechanics through a novel approach to the established physical events. Universal constancy of the speed of light undergoes the question whether the limit on the light speed originates from a natural event or not?

Regarding the phenomena of creation and decay of electron-positron pair, why do the related photons move at constant speed, but we could change the speed of matter and antimatter?

 

CPH Theory is based on  the generalized light velocity from energy into mass.

 

What is the unique characteristic of matter which is convertible to photons that move with constant speed c (speed of light)?

Boucherer experiment is the experimental proof of relativistic mass. The increase in electron's mass while passing through the accelerator's tunnel (exerting external force), originates from gaining energy; and energy has mass. The idea that object/particle could not travel at superluminal speeds, originates from the structure of matter and the mechanism of interaction between field and mass; that with presenting a postulate we could generalize the constancy of speed from energy to mass.

By gravitational blue shift, the energy of photon and consequently its frequency will increase. What is the mechanism of increasing in the photon energy that causes increase in its frequency growth?

Emphasizing on these phenomena and presenting the relation between photon's energy and frequency, this paper is to draw attention on the importance of constancy of speed in relation to the mass structure which will be scrutinized in reviewing Newton's second law.

The results of this point of view, many uncertainties and unanswered- questions in modern physics, cosmology, before the big bang and its reasons will be answered.

 

نظریه سی پی اچ، آفرینش ذرات جرم دار از بوزون هیگیز است. با این تفاوت که در این نظریه ضعیف ترین میدان، زیر کوانتوم های انرژی را تولید می کند. زیر کوانتوم های انرژی در ترکیب با یکدیگر، کونتوم های انرژی را شکل می دهند. کوانتوم های انرژی نیز فرمیون ها و میدان های وابسته به آنها را بوجود می آورند.


اگر همواره مانند گذشته بينديشيد، هميشه همان چيزهايي را به‌دست مي‌آوريد كه تا بحال كسب كرده‌ايد.

فاينمن


نسبت پژوهش به جامعه، مانند اندیشه است به انسان

حسین جوادی
 

Science can only be created by those who are thoroughly imbued with the aspiration toward truth and understandi-ng.  This source of feeling, however, sprin-gs from the sphere of religion. To this there also belongs the faith in the possibility that the regulations valid for the world of existence are rational, that is, comp-rehensible to reason. I can not conceive of a genuine scientist with-out that profound faith. The situation may be expressed by an image: science without religion is lame, religion without science is blind.

Albert Einstein


We can feel a little different than before;

We can be a little less protective;

We can think better than before;

We can propose new ideas;

We can change our life and the world;

Hossein Javadi

 

ENGLISH   FEED BACK    CONTACT US  PERSIAN 

free hit counters

Copyright © 2004 CPH Theory . All rights reserved.