Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

گسترش نوآوري و مقاومت جزم انديشان

 

 

 

فروش کتاب الکترونیکی - فیزیک از آغاز تا امروز

 

مقدمه:

قبل از آنکه انديشه ي آدمي شکوفا گردد و به بهره وري رسد، بايد شرايط اجتماعي آن فراهم شود. در جو اختناق آلود قرون وسطي، شرايط شکوفايي ذهن دگرانديشان فراهم نبود. به همين دليل توليدات فکري در اروپا تقريبا به صفر رسيد. براي رشد و پيشرفت هاي علمي نخست بايد زمينه فلسفي آن در جامعه فراهم باشد، به عبارت ديگر فلسفه هاي مورد قبول و حمايت جامعه بايستي پذيراي نظريه هاي جديد باشند تا جامعه شاهد شکوفايي انديشه و توليدات آن گردد. جزم گرايي قرون وسطايی، بزرگترين عامل مانع کشفيات علمي و بازدارنده شکوفايي ذهن پوياي آدميان بود. ورود انديشه ها و ديدگاه هاي علمي دانشمندان اسلامي به غرب، ضربه ي مهلکي بر جزم انديشي برخي از جوانان کنجکاو اروپايي وارد کرد و زمينه دگرانديشي آنان را فراهم ساخت. نگرش متفاوت دانشمندان اسلامي و برخورد نقادانه ايشان با فيزيک ارسطويي، جسارت جوانان مستعد اروپايي را تحريک کرد تا جهان را نه از ديد ارسطو، بلکه با تفکر و بينشي عميق تر مورد کنکاش قرار دهند. نتيجه اين نگرش جديد به طبيعت، آن بود که فلسفه علمي مورد پذيرش عامه مردم و در راس آن کليسا را زير سئوال ببرند. سئوالات روز افزون انديشمندان در بستر جامعه نيز پخش مي شد و افراد بيشتري را آماده مي ساخت تا به جهان به گونه اي ديگر بنگرند. به همين دليل در مدت کوتاهي دانشمندان بسياري پيدا شدند که ديگر حاضر نبودند فيزيک ارسطويي و ديدگاه علمي کليسا را بپذيرند و اين نقطه ي آغاز شکوفايي علمي در اروپا و زمينه ساز پيدايش فيزيک کلاسيک بود.

 

 فلسفه علم

فلسفه، توضيحي براي بي نظمي طبيعي مجموعه اي از تجارب، باورها يا دانسته ها است. بنابراين براي هر مجموعه اي از تجارب و انديشه ها، فلسفه اي خاص وجود دارد. هرچند ممکن است بدون توجه به فلسفه ی يک دانش، آن را آموخت و بکار برد، اما درک عميق و تعميم آن دانش، بدون توجه به فلسفه اش امکان پذير نيست. در واقع بر عهده ي فلسفه علم است که حوزه ي فعاليت هاي يک دانش از جمله فيزيک، اهداف و اعتبار گزاره هاي آن را تعيين کند و روش به دست آوردن نتايج را توضيح دهد. اين فلسفه علم است که نشان مي دهد هدف علم، پاسخ به هر سئوالي نيست. علم تنها مي تواند آنچه را که متعلق به حوزه واقعيت هاي فيزيکي است يعني آزمون هاي تجربي قابل سنجش را پاسخگو باشد. علم نمي تواند در مورد احکام ارزشي که متعلق به حوزه اخلاق و پيامدهاي يک عمل است، نظري ابراز دارد. در علم، هيچ فلسفه اي غايت انديشه هاي فلسفي نيست و هرگاه فلسفه ی خاصي به چنين اعتباري برسد، با انديشمندان و مردم، آن خواهد شد که در قرون وسطي در اروپا شد. سياه ترين دوران زندگي انسان زماني بود که فلسفه و فيزيک ارسطويي از حمايت ديني برخوردار شد و غايت فلسفه علوم طبيعي قلمداد مي شد. در قرون وسطي، گزاره هاي علمي زماني معتبر بودند که با گزاره هاي پذيرفته شده ي قبلي سازگار مي بودند. بنابراین آزمون گزاره هاي جديد، عملي بيهوده شمرده مي شد و تنها سازگاري آنها با گزاره هاي قبلي کفايت مي کرد. علاوه بر آن، بانيان گزاره هاي ناسازگار با مجازات شدید رو به رو مي شدند. آتش زدن برونو و محاکمه گاليله به همين دليل بود. بنابراين نتيجه آزمايش هاي گاليله بيش و پيش از آنکه يک تلاش علمي باشد، يک حرکت انقلابي براي سرنگوني يک نظام فکري حاکم بر انديشه ي انسان اروپايي بود. انديشيدن به روش استقرايي وآزمايش هاي گاليله با تدريس کارهاي خواجه نصيرالدين توسي و خيام در دانشگاه هاي اروپایی هم زمان بود و همه اينها بعد از ترجمه آثار ابن هيثم به لاتين بود.

 

چاپ دوم، به انضمام فناوری نانو

 

 

کتابی برای همه ی نسل ها و همه ی کتابخانه ها

لینک مستقیم خرید کتاب

 

 

 

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.