Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

کتاب الکترونیکی فیزیک از آغاز تا امروز

 

 

 

فروش کتاب الکترونیکی - فیزیک از آغاز تا امروز

 

پیشگفتار:

اینکه نیوتن با مشاهده سقوط سیب، قانون جهانی گرانش را کشف کرد، داستانی تخیلی بیش نیست. اما اگر گفته شود که نیوتن تنها کسی بود که وجه مشترک سقوط سیب و گردش ماه بهدور زمین را درک کرد، واقعیتی انکار ناپذیر است. اندیشههای مربوط بهقانون جهانی گرانش، سالها قبل از تولد نیوتن نیز وجود داشت و برخی نظریههای ارائه شده توسط دیگر فیزیکدانان با دست آورد نیوتن، تنها گامی فاصله داشت و آن ذرهای فرض کردن زمین و خورشید بود و این گام مهم را نیوتن برداشت. 

روند مشابهی در پیدایش مکانیک کوانتوم و نسبیت نیز مشاهده میشود. زمینههای فکری نسبیت را میتوان در کارهای لورنتس مشاهده کرد و آنگاه خواهیم دید که چگونه اینشتین گام نهایی را برداشت و با نفی دستگاه مطلق اتر، انسان را با دنیایی جدید آشنا کرد که در آن فضا مستقل از ماده نیست و زمان با فضا در آمیخته است. مکانیک کوانتوم نیز آنطور که ماکس پلانک ارائه داده بود، قادر بهتوجیه پیدیدههای زیر اتمی نبود و چند گام مناسب توسط اینشتین، بور، کمپتون و دوبروی و ... برداشته شد تا سرانجام توسط شرودینگر، دیراک و فاینمن و ... مکانیک کوانتوم جدید شکل گرفت. با این وجود هنوز مکانیک کوانتوم نیاز بکارهای زیادی دارد تا بتواند مشکلات و ابهامات موجود در فیزیک ذرات را برطرف کند.  

کتاب حاضر برای مشخص کردن این گامها و توضیح نحوهی اندیشیدن بهپدیدههای فیزیکی بهرشتهی تحریر در آمده است. هرچند که سعی شده رویدادهای تاریخی فیزیک در تحریر کتاب فیزیک از آغاز تا امروز نیز مد نظر قرار گیرد، اما این کتاب، تاریخ فیزیک نیست. اما در این کتاب چنان به روند تکامل علم فیزیک توجه شده است که زمینهی رشد اندیشه های منجر بهکشفیات فیزیکی تشریح گردد.

بحثهای فلسفی در کنار رویدادهای تاریخی مطرح شده است تا فلسفهی علم فیزیک، زینت بخش محتوای علمی آن گردد. با این وجود نمیتوان این کتاب را فلسفی قلمداد کرد. درک عمیق دانش فیزیک، بدون توجه بهروند تاریخی و نگرشهای فلسفی آن، از جذابیت این دانش بنیادی میکاهد. بههمین دلیل هرجا که لازم دیده شد، محتوای علمی کتاب با تاریخ و فلسفه فیزیک در هم آمیخته است تا زوایای تاریک و مبهم فیزیک برای خواننده روشن گردد.

کتاب در سطحی تهیه شده است که برای همهی گروههای سنی با هر پایهای از معلومات فیزیکی، مفید واقع شود. با این وجود کتاب حاضر برای دانشجویان رشته های فیزیک، ریاضی و مهندسی مناسب تر است. تلاش شده جهت گیری مطالب کتاب بهگونه ای باشد که انگیزه پژوهش دانشجویان و دانش آموزان عزیز را تقویت کند. اگر دانشجویان و دانش آموزان، مطالب این کتاب را متناسب با مطالب درسی انتخاب و مطالعه کنند، مطالب کتب درسی بیشتر قابل لمس و درک خواهد شد. علاوه بر آن، خواننده کتاب درگیر اندیشههای منجر بهنظریه های علمی میشود و پس از مدتی میتواند موشکافانه نظریههای فیزیکی را با نگاهی نقادانه مورد مطالعه قرار دهد. 

هریک از فصول کتاب تکمیل کننده فصل قبلی است، بنابراین پیشنهاد میشود کتاب با فصلبندی ارائه شده مطالعه شود تا پیوستگی و ارتباط نظریههای فیزیکی و اهمیت آنها مشخص شود. در این صورت خواننده مشاهده خواهد کرد که هیچ نظریهای کامل نیست و هر نظریه جدیدی با اشکالات و ابهامت خاص خود رو بهرو است که زمینهی اندیشه و پژوهشهای بعدی را فراهم میسازد.

در پایان لازم است از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران، بهویژه آقای دکتر فرشید فروزبخش که با مساعدت خویش، تدوین و تکمیل کتاب را امکانپذیر کردند، تشکر و قدردانی شود. از راهنمایی ارزنده آقایان دکتر بهزاد مشیری و دکتر حسن زند سپاس گزاریم. همچنین از استاد عزیز آقای دکتر محمود قرآن نویس که در تدوین رئوس اصلی کتاب بهویژه بخش پلاسما راهنماییهای ارزندهای مبذول داشتند و استاد گرامی آقای دکتر پرویز تاجداری که همواره از راهنمایی و همکاری ایشان در جهت انتشار کتاب برخوردار بوده ایم، سپاسگزاری میشود. از آقایان نوید علیزاده، مهندس رشید معموری و سید امین مرادی سالاری که در تدوین صفحات و تصاویر کتاب همکاری داشتند، سپاسگزاری میشود.

امید است این گام کوچک مورد قبول جامعهی علمی کشور عزیزمان قرار گیرد و زمینه انتشار آثار ارزشمند و غنیتری را فراهم سازد. همچنین از خوانندگان عزیز تقاضا میشود نقطه نظرهای خود را همراه با ذکر نارساییهای کتاب یادآور شوند تا در چاپهای بعدی رعایت گردد. هرگونه نظر و انتقاد و پیشنهاد یا ذکر غلطهای تحریری کتاب با کمال میل پذیرفته میشود و موجب سپاسگزاری است. مطالب بیشتری در زمینه مباحث این کتاب را می توانید در آدرس زیر ملاحظه کنید.

 

 

 

کتابی برای همه ی نسل ها و همه ی کتابخانه ها

لینک مستقیم خرید کتاب

 

 

 

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.