Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

CPH Theory is based on generalized the light velocity from energy into mass.

 
 

آنتروپی دنیا و شتاب زمان

 

 

 

آنتروپی همواره از آغاز جهان (بیگ بنگ) در حال گسترش بوده و محققان همچنان به دنبال دلیلی برای توجیه آن هستند.

 

 

آنتروپی (Entropy) همواره از آغاز جهان (بیگ بنگ) در حال گسترش بوده و محققان همچنان به دنبال دلیلی برای توجیه آن هستند.

همچنین سوال دیگر جوامع علمی این است كه آیا چنین موضوعی برای زمان نیز در حال رخ دادن است؟

VMR PCR بنابه مدل كیهانی و مكانیك خود این موضوع را از دیدگاه جدیدی بررسی می كند.

این تئوری اعتقاد دارد كه فضازمان دو عامل متفاوت و جدا از یكدیگر هستند كه فضای عمومی (در بررسی انحراف آن در برخورد با جرم) و فضای جرم هر دو توپولوژی هایی هستند كه صفحات زمان (صفحه ی اول برای فضای اول و صفحه ی دوم برای فضای دوم) آنها را با ایجاد نقش هوموتوپی به یكدیگر متصل می كند.

بنابراین دیگر نیازی نیست هرجا كه زمان صفر است فضا هم صفر شود.در هنگام رخ دادن بیگ بنگ نیز طبق مدل كیهانی VMR PCR زمان دنیای جدید برای آغاز صفر درنظر گرفته می شود كه اگر فضازمان پیوسته باشند فضا نیز باید در همان لحظه ایجاد شود.

اما با نگاهی دقیق تر باید پرسید اگر فضایی نبوده این پدیده خود كجا رخ داده و به این مرحله رسیده؟ (با فرض اینكه بنابه قرارداد زمان دنیای جدید را صفر فرض كرده ایم).

در مدل VMR PCR فضا ثابت است و این ذرات خلا هستند كه در برخورد با جسم خمیده و چگال می شوند.

بر همین مبنا نیز VMR PCR تعریف جدید از اتساع زمانی را به ما می دهد.این نظریه بیان می دارد كه عام جرم كه اینشتین آن را در اتساع زمانی خود تنها عامل قرار داده خود یكی از نتایج عامل تاخیر در زمان است!

بر طبق همین مدل از آنجاكه هر دنیایی زمانی جدا از دنیای قبل برای خود دارد بعد از بیگ بنگ هر فضایی نزدیك و نزدیك تر به مركز دنیا باشد زمان برایش با تاخیر بیشتری می گذرد.

و یكی از نتایج آن این است كه چگالی اجرام سماوی در مركز دنیا بیشتر است! نه اینكه این تاخیر خود برای اجرام است.

زیرا اگر اینگونه بود حتی در ماه زمان باید به طور محسوسی از زمین تندتر می گذشت.و اگر اینطور بود اصلا بیگ بنگی رخ نمی داد. زیرا تمام جرم دنیا در مركز دنیا چگال شده بود و این تاخیر به نهایت خود رسیده بود. تا حدی كه گذر زمان صفر شده بود.

اینشتین در محاسبات خود دقیقا به این مشكلات برخورد كه اگر تاخیر زمانی وجود دارد پس زمان در لحظه ی بیگ بنگ صفر مطلق است.

كه اگر بود بدون گذر زمان مگر اتفاقی هم می افتاد؟مسئله ی پیوستگی فضازمان هم كه مشكل دیگر آن بود كه بررسی اش كردیم.

به همین دلیل VMR PCR با بیان مدلی ساده می گوید:

تاخیر یا اتساع زمانی به دلیل خمیدگی فضا در برخورد با جرم نیست. بلكه اتساع زمانی در نقاط نزدیك تر به بیگ بنگ (مركز دنیا) بیشتر است و این دلیل چگال تر بودن اجرام سماوی در مركز دنیاست. زیرا آنها با سرعت كمتری شتاب به خارج می گیرند.

زمان و فضا دو عامل جدا از هم هستند. هنگامیكه دو فضا را بررسی می كنیم این دو فضا دارای خاصیت توپولوژی هستند و صفحات زمان كه متصل كننده ی آنها هستند دارای خواص هوموتوپی می باشند.

نه زمان و نه فضا در بیگ بنگ صفر بوده. فضا و زمان هیچ گاه از بین نمی روند. تنها برای نشان دادند تفاوت میان دنیای قدیم و دنیای جدید بعد از بیگ بنگ زمان به صورت قراردادی صفر فرض می شود.

با همین دلایل ساده VMR PCR مسئله ی آنتروپی را حل می كند:

حال كه دنیای خارج از دنیای داخل با سرعت بیشتری پیش می رود پس با فاصله گرفتن از بیگ بنگ (مركز دنیا) چیزی به جز افزایش آنتروپی انتظار نمی رود.

بنابراین پیش بینی می كنیم كه در نقطه ای كه بیگ بنگ رخ داد (مركز دنیا) آنتروپی صفر باشد.

همچنین وضعیتی دقیقا برای زمان نیز وجود دارد. با این تفاوت كه بی نظمی در زمان با افزایش سرعت آن همراه است. این بدان معناست كه همواره در مركز دنیا اصلا زمان نمی گذرد.

اینكه چرا اتساع زمانی در محاسبات اینشتین اینگونه بدست آمد مربوط به پیوستگی فضازمان در معادلات اوست.

در صورتیكه بخواهیم تاخیری را در زمان ایجاد كنیم از آنجا كه فضازمان به هم پیوسته است پس ناچار باید فضا را نیز با تاخیر تصور كنیم. اینشتین اثر تاخیر زمان بر فضا را انحراف فضا و ایجاد گرانش از این پدیده دانست.

در صورتیكه اگر درست ببینیم می توانیم به راحتی به این نتیجه برسیم كه فضا اصلا مادی نیست كه در برخورد با ماده (مانند زمین) خم شود. خود این ماده روی همان فضا تعریف شده است. در واقع این خلا نیست كه از هیچ است. بلكه این فضا است كه كاملا فرضی و پوچ است.

فضا و زمان هر دو قراردادهایی در دنیای ما هستند اما برای مثال ماده ای مثل سیاره ی خود ما (زمین) كاملا حقیقی است.

حتی اگر از این مطالب بگذریم همانطور كه در بخش معرفی گفتیم فضا سه بعدی و زمان تك بعدی است و اصولا در ریاضی وقتی دو عامل دارای تعداد ابعاد متفاوت هستند اصلا با هم بررسی نمی شوند. اینكه آنها را پیوسته بدانیم دیگر اصلا منطقی نیست. اما انحراف نور آزمایشی تجربی برای نظریه ی اینشتین بود. پس همگان ساكت شدند!

اما اگر فرض كنیم خلا ذراتی دارد از جنس ضد ماده (كه در مدل استاندارد مقدار ضد ماده (خلا) و ماده ی دنیا یكی پیش بینی شده) آنگاه هم مدل استاندارد توجیه می شود و هم می بینیم كه با تشكیل یك جرم در میان خلا این ذرات در اطراف ماده چگال شده و می خواهند به مكان اول خود بازگردند.

پس به ماده دافعه وارد می كنند و ماده نیز در عكس العمل نیروی دافعه ی به آنها وارد می كند كه برآیند این نیروها همان نیروی گرانش است. در واقع در این مدل به جای انحراف فضا چگالش خلا پیشنهاد می شود.

حال كه در پیش فرض مسئله این اطلاعات را داریم می توانیم گفت كه تاخیر زمانی هم به دلیل چگالش جرم نیست بلكه به دلیل مركزیت زمانی بیگ بنگ است. (این بدان معنا نیست كه صفر باشد بلكه به معنای مبدا هر دنیای جدید است).

در آخر VMR PCR فضا و زمان جدا از هم را در هر دنیا اینگونه پیش بینی می كند:همانطور كه مشاهده می كنید این مدل جز دسته مدل هایی است كه نظریه ریسمان پیش بینی می كرد.

همچنین از نظر زمانی این مدل سازگار با مخروط زمانی نیز می باشد.به همین دلیل VMR PC تبدیل به یك نظریه ی هم جانبه شده است.

علیرضا یعقوبی

نقل از آفتاب

 

عطف به عتف - نگاهی به پژوهش و ISI در ایران

 

امید عمومی - نامه به ریاست جمهوری

 

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین مقالات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 

 

 

 

سی پی اچ در ژورنالها


LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی


آرشیو

آخرین مقالات

اخبار

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟

 

 

  

 

HOME    ENGLISH   FEED BACK   CONTACT US   PERSIAN 

free hit counters

Copyright 2004 CPH Theory . All rights reserved.