English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

   

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

سياهچاله ها وشتاب جهان از ديدگاه سي.پي.اچ.

 

 

 


همان طور که مي
 دانيم در نظريه سي.پي.اچ اسپين وزمان رابطه ي مستقيمي دارند. با توجه به این نظریه، سی. پی. اچ. بنیادی ترین ذره است و همه چیز از سی. پی. اچ. ساخته شده است. تولید سایر ذرات نظیر پروتون و الکترون ... با افزایش اسپین سی. پی. اچ. ها امکان پذیر است. این فرایند را می توان در تولید و واپاشی زوج الکترون-پوزیترون بخوبی مشاهده و توجیه کرد

 فوتونی با انرژی زیاد، تمامی انرژی

 

E=hf

 

خود را در برخورد با هسته از دست می دهد و یک زوج الکترون - پوزیترون می آفریند. پوزیترون ذره ای است که کلیه ی خواص آن با خواص الکترون یکسان است مگر بار الکتریکی و علامت گشاور مغناطیسی آن، زیرا بار الکتریکی پوزیترون مثبت است.

 

 

تولید زوج الکترون - پوزیترون

در ارتباط با تولید زوج، فرایند معکوسی وجود دارد که نابودی زوج نامیده می شود. یک الکترون و یک پوزیترون مجاور یکدیگر، در هم ادغام می شوند و به جای آن انرژی تابشی به وجود می آید.

 


 

 

نابودی زوج

 امروزه مشاهده ی تولید و واپاشی زوج الکترون - پوزیترون در آزمایشگاه یک پدیده ی عادی بشمار می رود. در سال 1955 برای نخستین بار زوجهای پروتون- پاد پروتون و نوترون - پاد نوترون در آزمایشگاه آفریده شدند

با توجه به پدیده های فوق بسادگی (طبق نظریه سی. پی. اچ.) مشاهده می می شود که هنگام تولید زوج، سرعت خطی سی. پی. اچ. های موجود در ساختمان فوتون به اسپین تبدیل می شود و هنگام واپاشی زوج، اسپین به سرعت خطی تبدیل می شود. حال با توجه به اتساع زمان:

 

T=T0(1-v2/c2)1/2  

 

 که نسبیت بر آن تکید دارد بخوبی می توان اتساع زمان نسبیتی را از نظریه سی. پی. اچ. به دست آورد. زیرا همچنانکه می دانیم با افزایش سرعت ذره/جسم طبق رابطه ی بالا آهنگ زمان کند می شود. این امر دلالت بر آن دارد که رابطه ی مستقیمی بین اسپین و زمان قابل اثبات و پذیرفتنی است.

لذا می توان نتیجه گرفت که در عالم هستي،جهان هايی با زمانهاي مختلف( به خاطر داشتن اسپينهاي مختلف ) وجود دارند. حال انتقال از یک جهان به جهان دیگر را تصور کنید که دارای زمان های (اسپین های) مختلفی هستند. این دو حهان را با الف و ب نشان می دهیم.
 

 

 

حالت اول :  زمان در ب تندتر از الف است

چون زمان در ب تندتر از الف است، لذا اسپين در ب بيشتر از الف است. هنگام ورود از جهان الف به جهان ب اسپين سي.پي.اچ ها افزايش يافته و انرژي انتقالي آنها به انرژي دوراني تبديل مي شود. بنابراين در مرز دو جهان چگالي سي.پي.اچ ها بالا ميرود ( چون انتقال کمنري داريم ) و در صورتيکه چگالي به اندازه ي کافي باشد، بتدريج سياهچاله بوجود مي آيد. در اين صورت از ديد ناظر بيروني که به سياهچاله مي نگرد، گذشت زمان درون سياه چاله قابل مشاهده نيست. چرا که سياهچاله روي مرز دو عالم با زمانهاي مختلف قرار گرفته است

  

حالت دوم : زمان در ب کندتر از الف است

چون آهنگ زمان در ب کندتر از الف است، لذا اسپين در ب کمتر از الف است. بنابراين حرکت سي. پي. اچ. ها از حالت  اسپيني به انتقالي تغيير مي کند. با افزايش حرکت انتقالي سي. پي. اچ. ها، تکانه ي خطي آنها موجب افزايش تکانه جهان شده و افزايش انرژي انتقالي (انرژي دوراني سي. پي. اچ. ها به انرژي انتقالي تغيير مي کند) به کل جهان ب منتقل و موجب شتاب آن خواهد شد. به برداشت اينجانب اين همان راز نهفته ي علت شتاب جهان و منبع تامين نيرو و انرژي لازم براي اين شتاب است!

 

 

انبساط يا انقباض؟

 کل عالم هستي ما از مجموعه جهانها تشکيل شده که به مانند قضيه رياضي اين مجموعه ها هيچ افرازي(اشتراک) روي هم ندارند و نمي توانند روي هم تاثيري داشته باشند.( کنشي داشته باشند ).

اما وقتي که انتقال سي.پي.اچ از جهاني به جهان ديگر رخ مي دهد (در حالت رفتن از جهان با زمان بيشتر به زمان  کمتر ) در اين حالت با ورود به دنياي جديد و پيدا کردن سرعت انتقالي موجبات انبساط دنيايي که وارد آن شده را فراهم مي کند ، به گونه اي که دنياي جديد که ورود سي.پي.اچ به آن صورت مي گيرد دچار انبساط مي شود چرا که با ورود سي.پي.اچ هاي جديد  دنيايي که سي.پي.اچ ها به آن وارد شده اند افزايش سي.پي.اچ در آن رخ مي دهد که اين افزايش سي.پي.اچ همراه با سرعت انتقالي است که موجبات گسترش و منبسط شدن را فراهم مي کند.چراکه منبسط شدن تنها به خاطر گسترش لايه بيروني نسبت به دروني نيست ، اگر از درون هم گسترشي وجود داشته باشد باز هم انبساط داريم. نکته ديگر اين که بر سر دنيايي که سي.پس.اچ از آن خارج مي شود چه مي آيد؟

در اين حالت اين دنيا بايد منفبض شود که به نوعي در کل يک نوع انقباض و انبساط براي کل خلقت رخ مي دهد.چرا که زير مجموعه هاي آن دستخوش اين تغييرند ،دنيايي منبسط مي شود و در عوض دنيايي ديگر منقبض، و کل مجموعه دستخوش تغيير .يعني اين گفته ما نه تنها مي تواند شتاب اين جهان ما را توصيف کند بلکه بحث جهانهاي موازي و نوساني رانيز تحت پوشش قرار مي دهد و توصيف مي کند.يعني اين که اين انبساط و شتابي که ما شاهد آن هستيم مربوط به دنياي ماست،ممکن است براي جهان ديگري انفباض باشد!!! يعني دوباره بحث منبسط و منقبض شدن جهانها و خلقت و نابودي آنها و  Multi Universe    مطرح مي شود .

 

 

ذکر چند نکته در اين باب مهم است:

 1-  اول که بايد گفت انبساط هر جهان که به واسطه ي ورود سي.پي.اچ با اسپين بيشتر از جهان ديگر رخ مي دهد،لزومي ندارد که يک انبساط منظم و همگن باشد.جهاني که دستخوش انبساط مي شود به دليل ورود سي.پي.اچ ها در يک ناحيه است.چرا که وقتي ما فضا را به واسطه ي وجود سي.پي.اچ توصيف کنيم لذا هر سي.پي.اچ ورودي يک ايجاد فضاي جديد براي جهاني که وارد آن شده در بر دارد،وفضاي اضافي به معناي انبساط در يک قسمت از جهان( که هر ورودي در ومکانهاي مختلف ، انبساط از ناحيه هاي مختلف را در بر دارد ) که جمع همه ي انبساط ها و ورود ها ، انبساط کل در جهات مختلف را در بر مي گيرد.

 

اينکه شتاب روز به روز بيشتر مي شود را مي توان چنين توصيف کرد که جهان ما با چندين جهان با اسپين بيشتر ( زمان بيشتر ) در حال تبادل سي.پي.اچ است ،که اين تبادل انبساط جهان ما و انقباض جهان هاي ديگر را در پي دارد.( که البته به لحاظ تجربي بايد بررسي کرد و به نتايج معقول رسيد ).يعني با هر انتقال بخشي از فضاي جهان هاي ديگر به جهان ما اضافه مي شود.( وجود سي.پي.اچ يعني همان فضا ).

 2-  اينکه جهان ما دچار انقباض مي شود يا نه را گذشت زمان مشخص مي کند ، همان طور که در نظريه صفحه هاي موازي که توسط دو تن از کيهان شناسان دانشگاه پرينستون مطرح شده ،براي جهان يک دوره انبساط و انقباض مطرح مي کند.اما در حال حاضر جهان ما با جهان هايي در حال تبادل سي.پي.اچ است که نتيجه آن انبساط است.و ممکن است در يک دوره با جهاني تبادل سي.پي.اچ داشته باشد که باعث انقباض شود.يعني جهاني با اسپين کمتر از اين جهان، بر جهان ما غلبه کند.البته توجه به اين نکته مهم است که نتيجه تبادل سي.پي.اچ جهان کنوني ما طوريست که در برآيند تبادلها، انبساط را به دنبال دارد،يعني ممکن است الان که جهان در شتاب و  انبساط است، اين انبساط برآيند چندين انبساط و انقباض باشد.

 

 3-  وقتي که يک جهان بواسطه اسپين خودش يک زمان مشخص دارد،به محض ورود سي.پي.اچ به آن ، بايد خود را با آن زمان وفق دهد،چرا که همان طور که در قوانين فيزيک زمان مطرح است، سي.پي.اچ ورودي بايد خود را با قوانين جديد با زمان جديد در دنياي جديد سازگار سازد.لذا اسپين خودرا با زمان جديد وفق مي دهد.چرا که مجبور است از قوانين جديد با زمان جديد پيروي کند.
 

 

 

4 توجه داشته باشيد که جهان ما فقط با يک جهان در تبادل  سي.پي.اچ نيست و  شتاب جهان ما فقط از سي.پي.اچ تبادلي تامين نمي شود،بلکه هر نوع حرکت انتقالي سي.پي.اچ مي تواند شتاب را فراهم کند و همچنين اينکه هر انفجار حاصل از سياهچاله مطلق ( وقتي چگالي سي.پي.اچ ها بسيار زياد مي شود ) در مرز جهان ها نيز مي تواند عامل اين شتاب باشد.يعني اينکه ما يک Multi Bang  و Multi Universe  داريم ، و با خلق و نابودي جهان ها روبرو هستيم.

ولي شايد بتوان گفت عامل اصلي شتاب همان تبادل  سي.پي.اچ با چندين جهان است، که اين گفته نياز به آزمايشات تجربي و بررسي داده ها دارد.

 

با تشکر

حامد پورايمانی، دانشگاه اصفهان

hamed_physics@yahoo.ca

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013