English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

سئوالات جدید در مورد سی. پی. اچ. همرا با پاسخ

 

 

 


 

با توجه به تصوير زير سوالاتي قابل طرح هستند كه از جناب آقاي جوادي و ساير دوستان براي جواب گويي به آنها دعوت ميكنم:

 

 

در تصوير بالا ساختار 3 ذره آمده است كه همگي از cph ساخته شده اند. اين ذرات به ترتيب از چپ فوتون، ذره باردار منفي (مثلا الكترون) و ذره باردار مثبت ( پروتون) هستند.

 

1- چه چيزي در يك الكترون ميتواند بار هاي منفي را در كنار هم نگه دارد؟ چون خود الكترون كه تقريبا به صورت نقطه در نظر گرفته ميشود اگر كه داراي تعدادي بار منفي ( شكل بالا حدود 18 بار) باشد آنگاه بر طبق قانون نيروي الكتروستاتيك بايد نيروي بسيار بزرگي را به هم وارد كنند. پس بايد چيزي آنها را به هم چسبانده باشد. تشابهي در اين مورد با كوارك ها وجود دارد كه براي مثال پروتون ( بار مثبت) از 3 كوارك ساخته شده است كه آنها را بوزوني به نام گلوئون در كنار هم نگه ميدارد.

2- اگر كه بار الكترون و پروتون مساوي است، پس از تعداد مساوي از CPH ها تشكيل شده اند. پس اكنون علت اينكه جرم پروتون خيلي بيشتر از الكترون است چيست؟

3- در مورد فوتون، چه چيزي مانع جذب شديد بار هاي ناهمنام در فاصله اي به آن كوچكي ميشود؟

4-  اگر كه الكترون ساختار دارد پس ميتوان به طريقي (همانند پروتون كه در آزمايشگاه هاي فيزيك انرژي بالا آن را به كوارك ها تجزيه كرده اند) به ساختار دروني آن دست يافت. الكترون به دليل كوچكي بيش از حدش مانند نقطه است و انرژي بينهايت براي كاوش آن لازم خواهد بود. براي همين است آن را يك ذره بنيادي ( لپتون ) مينامند. اما در نظريه CPH اين طور نيست و الكترون چيزي داراي ساختار بيان شده است. علت تناقض چيست؟

 

 با تشكر 
حسين عليصفايي

نقل از گوشه اي از فيزيك

http://myphysics.blogfa.com/post-161.aspx

 

ضمن تشکر از سئوالات بسیار اصولی و عمیق شما

قبل از هر چیز لازم می دانم سه نکته را برای شما توضیح دهم:

الف: با توجه به تعریف سی. پی. اچ. که از رابطه E=mc2 استفاده شده و ویژگیهای آن طبق روابط زیر بیان شده است:

 

 

جرم سی. پی. اچ. از جرم هر فوتونی کمتر است.

رابطه (1) نشان می دهد که جرم سی. پی. اچ. از جرم هر فوتونی کمتر است. بنابراین تعداد سی. پی. اچ. های موجود در یک فوتون با فرکانس f ، خیلی از عدد f بزرگتر است. پس در یک فوتون گاما با فرکانسی در حدود 1018که به زوج الکترون و پوزیترون تبدیل می شود، حد اقل  1018عدد سی. پی. اچ. موجود است که نیمی از آنها بار - رنگ مثبت و نیم دیگر بار - رنگ منفی است. لذا الکترون حد اقل بایستی شامل 1018 عدد سی. پی. اچ. باشد. که نشان دادن آن در تصویر غیر ممکن است.

ب- در تعریف سی. پی. اچ. از کلمه ذره استفاده شده، اما ذره در اینجا بمعنی کاسیکی یا کوانتومی نیست. انتخاب ذره برای سی. پی. اچ. تحمیل اصطلاحات موجود در فیزیک به نظریه سی. پی. اچ. بود. در نظریه سی. پی. اچ. هیچ شکل خاصی برای این موجود فیزیکی منظور نشده است.

 ج- اصل سی. پی. اچ. بر این نکته تصریح دارد که مقدار سرعت سی. پی. اچ. نسبت به هر دستگاه لختی همواره ثابت است، رابطه (3). بنابراین هیچگونه چسبیدنی در کار نیست و سی. پی. اچ. ها با حرکت اسپینی در کنار هم قرار می گیرند. اصل سی. پی. اچ. تماس بین (چسبیدن) آنها را که مجاز نمی داند. لذا چسبیدن به مفهوم کلاسیکی یا حتی کوانتومی نیز مطرح نیست. حتی بین بار-رنگهای مثبت و منفی که خوصیت الکتریکی جاذبه نسبت بهم نشان می دهند، تماس یا چسبیدنی در کار نیست و سی. پی. اچ. ها با حالت اسپینی در کنار هم حرکت می کنند.

 

اما جواب سئوالات

سئوال 1- چه چيزي در يك الكترون ميتواند بار هاي منفي را در كنار هم نگه دارد؟ چون خود الكترون كه تقريبا به صورت نقطه در نظر گرفته ميشود اگر كه داراي تعدادي بار منفي باشد آنگاه بر طبق قانون نيروي الكتروستاتيك بايد نيروي بسيار بزرگي را به هم وارد كنند. پس بايد چيزي آنها را به هم چسبانده باشد. تشابهي در اين مورد با كوارك ها وجود دارد كه براي مثال پروتون ( بار مثبت) از 3 كوارك ساخته شده است كه آنها را بوزوني به نام گلوئون در كنار هم نگه ميدارد.

جواب: این نگاه کلسیکی (یا کوانتومی) به الکترون است که به بار - رنگها نیز تعمیم داده شده است. این نگرش به الکترون نمی تواند پاسخگوی سئوالات متعددی باشد در مورد ذرات باردار که تولید کننده ی میدان الکتریکی هستند. همین نگرش باعث بروز مشکلاتی شد که فاینمن را وادار کرد در نیروی الکتریکی برای حذف بینهایت ها به بهنجار سازی روی بیاورد. همچنانکه می دانید این روش در مورد گراویتونها کارساز نیست. بهمین دلیل مکانیک کوانتوم در توضیح ذرات تبادلی برای گرانش (گراویتون) به بن بست رسید.

لذا بایستی نگرش خود را در مورد ذرات بادار تغییر دهیم. زیر بنای منطقی این الزام این است که ذرات باردار چگونه میدان الکتریکی تولید می کنند؟

الکترونی را در نظر بگیرید که با هیچ ذره ی بارداری در کنش نیست. الکترون مورد نظر در اطراف خود یک میدان الکتریکی گسترده ایجاد کرده که تا بینهایت ادامه دارد. اما میدان الکتریکی حامل انرژی الکتریکی است. بنابراین طبق نظریه الکترومغناطیس (حتی الکترومغناطیس کوانتومی نیز) الکترون با جرم محدود خود یک میدان الکتریکی با انرژی بینهایت ایجاد می کند و دائماً نیز در حال انتشار فوتون مجازی با نیروی الکتریکی منفی است. این پدیده بهیچوجه قابل توجیه نیست.

اما در نظریه سی. پی. اچ.، الکترون یا هر ذره ی باردار دیگری از تعدادی سی. پی. اچ. (بار- رنگ ) تشکیل می شود که مجاز نیستند از حد معینی به یکدیگر نزدیکتر شوند. در صورت تماس به اطراف پراکنده می شوند. همین امر موجب می شود که ذره ی باردار (مثلاً الکترون) به یک تولید کننده (ژنراتور) بسته هایی از بار-رنگهای منفی تبدیل شود و دائماٌ بار - رنگها را از درون خود به اطراف پراکند کند. ( در مورد ذره ی بار دار متبت نیز بهمین نحو است). اما الکترون در دریایی از بار-رنگها غوطه ور است و به محض انتشار تعدادی بار-رنگ منفی، ویژگی بقای الکترون با بار الکتریکی ثابت، موجب می شود که کمبود ایجاد شده، با ورود بار-رنگهای منفی از محیط به ساختمان الکترون جبران شود و این فرایندی دائمی است که از ذرات باردار، ژنراتورهای دائمی می سازد.

برای توجیه پدیده هایی این چنین، باید نگرش کوانتومی را به فراکوانتومی تعمیم داد.

 

سئوال 2- اگر كه بار الكترون و پروتون مساوي است پس از تعداد مساوي از CPHها تشكيل شده اند. پس اكنونعلت اينكه جرم پروتون خيلي بيشتر از الكترون است چيست؟

 

جواب: این دقیقاً همان چیزی است که می تواند علت جهان مادی ما را توضیح بدهد. یکی از سئوالات مهم و اساسی این است که چرا پس از بیگ بنگ، جهان پر از ذره است و از پاد ذره ی مساوی برخوردار نیست. در حالیکه طبق فرایند تولید ذره و پاد ذره بایستی به همان مقداری که ذره در جهان وجود دارد، پاد ذره نیز وجود داشته باشد. در فرایند تولید ذره - پاد ذره اصل تساوی بار-رنگهای مثبت و منفی باید رعایت شود که در مورد الکترون و پروتون نیز رعایت شده است.

در تولید پروتون 2 کوارک بالا با بار الکتریکی (هرکدام) مثبت 2/3 و یک کوارک پائین با بار الکتریکی منفی 1/3 ترکیب می شوند و پروتون ایجاد می شود. بنابراین تعداد بار-رنگ مثبت در پروتون با تعداد بار-رنگ منفی موجود در الکترون برابرند. مابقی جرم اضافی پروتون را انرژی پیوندی آنها تشکیل می دهد که به تعداد مساوی بار-رنگ مثبت و بار-رنگ منفی است.

 

 سئوال 3- در مورد فوتون، چه چيزي مانع جذب شديد بار هاي ناهمنام در فاصله اي به آن كوچكي ميشود؟

جواب: در ساختمان فوتون بار بمفهوم کلاسیکی و کوانتومی وجود ندارد، بار - رنگها هستند که با حرکت اسپینی میدانهای الکتریکی را در ساختمان فوتون ایجاد می کنند و ماکزیمم شدن وصفر شدن شدت میدان الکتریکی در یک نوسان نیز بهمین دلیل است که بار-رنگهای منفی و مثبت، آثار یکدیگر را خنثی می کنند و دو باره ایجاد می شود. 

 

سئوال 4-  اگر كه الكترون ساختار دارد پس ميتوان به طريقي (همانند پروتون كه در آزمايشگاه هاي فيزيك انرژي بالا آن را به كوارك ها تجزيه كرده اند) به ساختار دروني آن دست يافت. الكترون به دليل كوچكي بيش از حدش مانند نقطه است و انرژي بينهايت براي كاوش آن لازم خواهد بود. براي همين است آن را يك ذره بنيادي ( لپتون ) مينامند. اما در نظريه CPH اين طور نيست و الكترون چيزي داراي ساختار بيان شده است. علت تناقض چيست؟

 

جواب 4: هیچ تناقضی در کار نیست. باید علت را در ویژگیهای الکترون جستجو کرد که چرا تا این اندازه پایدار است و برای بقای بار الکتریکی خود، میدان الکتریکی دائمی در اطراف خود ایجاد می کند.

شاد و پیروز باشید.

حسین جوادی

 

پاسخ: سوالات جدیدتر در مورد سی پی اچ

در ادامه سوالات قبلی در مورد سی پی اچ، اکنون نیز سوالات جدیدتری مطرح شده اند:

۵- فرق پوزیترون و پروتون چیست؟ با توجه به اینکه بار هر دو مساوی است پس در هر دو تعداد مساوی از سی پی اچ ها وجود دارند ولی جرمشان با هم فرق دارد.

جواب: جرم الکترون و پوزیترون یکسان است. فرق آنها فقط در این است که الکترون از بار-رنگهای منفی تشکیل می شود ولی پوزیترون از بار - رنگهای مثبت.

۶- در فوتونی فرضی با بسامد 1 هرتز چند سی پی اچ وجود دارد؟

جواب: اگر فوتونی با بسامد یک را در نظر بگیریم که تمام خواص موج الکترومغناطیسی را دارا باشد، آنگاه طبق رابطه E=cBحداقل بایستی یک عدد مغناطیس رنگ داشته باشد که با در نظر گرفتن c مشاهداه می شود که این فوتون شامل تعداد زیادی سی. پی. اچ. است.

۷- فوتون ها صرف نظر از انرژی شان، در یک چیز مشترکند: اسپین. چگونه دو فوتون با بسامد 1018 هرتز و 1015 هرتز میتوانند عدد کوانتومی اسپینی یکسان داشته باشند؟

جواب: اسپین فوتون تابع شرایط خارجی است نه تعداد سی. پی. اچ. های آنها.

۸- اگر که انرژی پیوندی پروتون بیشتر از الکترون باشد پس باید الکترون سست تر باشد و راحت تر شکسته شود. اما تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده است و دقیقا عکس این جریان وجود دارد. چرا نمیتوان الکترون را با اینکه بر طبق نظریه سی پی اچ سست تر است شکافت؟ آیا مفهوم انرژی پیوندی  مطرح شده در سی پی اچ کامل و مشخص است؟

جواب: کجا گفته شد که انرژی پیوندی الکترون سست تر از پروتون است؟ اتفاقاً بر عکس چون ساختمان الکترون ساده تر از پروتون است (زیرا پروتون از کوارکها تشکیل می شود ولی الکترون مستقیماً از بار رنگها) بنابراین الکترون پایدارتر از پروتون است.

۹- نظریه سی پی اچ انتظار دارد که از شکافت پروتون چه چیزی بیرون آید؟ کوارک یا سی پی اچ؟
 

جواب: از شکافت پروتون بایستی تعدادی کوارک بیرون بیاد و در نهایت با تلاشی کوارکها به بار رنگها برسیم.

 

با تشکر 
حسین علیصفایی

 

http://myphysics.blogfa.com

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013