English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

   

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

رد پای ابر تقارن

 

 

 

 

تئوري ريسمان اعتقاد دارد كه همه چيز از ريسمان بوجود آمده اند كه يكي از انواع تئوري ريسمان ، ريسمان بوزونيك است.

ريسمان ها مرتعش مي شوند و بوزون ها را بوجود مي آورند اين يعني ريسمان بوزونيك. اما آيا مي توان از مفهوم ابر تقارن براي يكسره كردن كار استفاده كرد.

ابر تقارن يعني هر بوزون فرميون متقابل دارد. همانطور كه مي دانيد بوزون ها ناقل اطلاعات ناشي از اعمال نيرو و يا حتي خود نيرو هستند. و فرميون ذرات ماده هستند.

مفهوم ابر تقارن به اينجا ختم نمي شود. بسياري از دانشمندان به مفهومي به نام سوپر ذره معتقدند يعني  در زمان هاي اندك پس از انفجار بزرگ همه چيز داراي تقارن بوده و همه ذرات از جمله كوارك ها و گراويتون ها به يك شكل بودند و آن ذره را سوپر ذره مي نامند يعني هيچ چيزي وجود نداشته غير از سوپر ذره. بعد از مدتي اين سوپر ذره تحت تاثير مكانيزم هيگز قرار گرفته و ذرات مختلف و سنگ بناي تمايز را بنا مي نهد.

براي دريافتن مفهوم مكانيزم هيگز منشور مدل خوبي است. نور سفيد قبل از ورود به منشور يك دست و داراي تقارن است اما وقتي وارد مكانيزم تمايز يا منشور مي شود به طيف هاي مختلف تبديل مي شود البته تفاوت منشور با مكانيزم هيگز در اين است كه از منشور چيزي به نور سفيد اضافه نمي شود.

در تئوري سي.پي.اچ هم به نحوي ابر تقارن نتيجه مي شود:

در تئوري نسبيت براي همسان سازي جرم و انرژي از دستاوردهاي نيوتوني استفاده شد يعني معني كار يا انتگرال نيرو برحسب تغييرات زماني و همچنين استفاده از قانون دوم نيوتون در حالت كلي كه مي گويد ميزان نيرو برابر است با تغييرات خرد شده اندازه حركت نسبت به زمان .

كه بوسيله رابطه تغييرات جرم لورنتز_اينشتين  كه دستاورد تاريخي نسبيت بود و روابط بالا اثبات شد كه كار برابر است با تغيير جرم (با توجه به واحد سرعت نور در نسبيت كه سرعت نور با توجه به آن در شرايط متعارفي برابر است با يك )

در تئوري سي.پي.اچ ميزان كار ناشي از ادغام گراويتون ها در فاصله معلوم برابر است با مقدار انرژي تغيير يافته يا توليد شده  بر اساس تعاريف موجود در اين تئوري. اين تئوري مي گويد تعدادي گراويتون در فاصله پلانك از هم قرار مي گيرند و يك كوانتوم  كار را بوجود مي آورند كه طبق رابطه جرم-انرژي كه كار را برابر با تغيير جرم  در نماي دو سرعت نور( يا برابر تغيير جرم با احتساب يك براي سرعت نور) در نظر مي گيرد جرم و نيرو هم ارز مي شوند.

در اينجا نگاهي عميق تر را به كار مي گيريم. جرم يعني ذرات ماده يا فرميون و نيرو يعني بوزون و هم ارزي جرم و نيرو يعني هم ارزي بوزون و فرميون يا همان ابر تقارن. و لازمه تفكر علمي اينست كه براي خواننده تفاوتي نداشته باشد كه ريسمان زودتر اين مسئله ابر تقارن را حياتي دانست يا سي.پي.اچ . اما اين مهم است كه حداقل  بدانيم سي.پي.اچ براي ابر تقارن به 26 بعد احتياج ندارد!!!

جهان سي.پي.اچ 5 بعد است سه بعد مكاني كه در پوسته اي جاي مي گيرند ، زماني كه جريان دارد و گاهي به داخل اين پوسته سرك مي كشد و بعد پنجمي كه در آن گرانش پخش و پيچيده شده است. كه بوسيله اين نگرش به جهان مي توان دليل كم بودن نيروي گرانشي نسبت به بقيه انواع نيرو وهمچنين دليل پيچ خوردن فضا يا ايجاد فضا و زمان ادغام شده  را كه بر اثر جرم يا نيروي گرانش  بوجود مي آيد را توجيه كرد.

 

 

با تشكر

محمدرضا عظيمي
pixycrazy@yahoo.com


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013