English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

چرا در سقوط آزاد احساس بی وزنی می کنيم؟

 

 

 


چرا در سقوط آزاد احساس بی وزنی می کنيم؟

 

پرسش بالا عنوان مقاله ای است از آقای دکتر پيروز مهذبی استاد فيزيک دانشگاه ويسکانزين که در شماره ی اخير April 2006  مجله ی فيزيکس تيچر به چاپ رسيده است. در کتاب های درسی فيزيک احساس بی وزنی را - در حين سقوط آزاد - با استفاده از عدم اعمال نيروی تکيه گاه بر شخص توجيه می کنند ؛ به طوری که گفته می شود در فاصله ای که شخص با زمين يا تکيه گاه ديگری تماس ندارد و تنها نيروی وزن بر او وارد می شود ، شخص احساس بی وزنی می کند.حال آنکه آقای دکتر مهذبی در مقاله ی خود سعی کرده اند از يک مدل بسيار ساده برای تبيين و توضيح اين موضوع استفاده کنند. به اين منظور ، مجموعه ای يک بعدی شامل N  قالب که توسط فنرهايی مشابه و بدون جرم به هم وصل شده اند مطابق شکل زير در نظر بکيريد.جرم هر قالب برابر  m  است و مجموعه روی سطحی بدون اصطکاک و در حال سکون قرار دارد.

 

 

 

 

برای آنکه مجموعه شتابی برابر a  و به طرف راست بگيرد دو راه وجود دارد. روش اول برای انجام موفقيت آميز اين کار اعمال نيروی افقی f است که به هر قالب مطابق شکل زير  در جهت راست وارد شده است.

 

 

 

برای آنکه مجموعه شتابی برابر a و به طرف راست بگيرد دو راه وجود دارد. روش اول برای انجام موفقيت آميز اين کار اعمال نيروی افقی f  است که به هر قالب مطابق شکل زير  در جهت راست وارد شده است.

 

 

 

 

هر چند شتاب هر قالب و در نتيجه مجموعه ی قالب ها در هر دو روش برابر a است ولی يک تفاوت اصلی بين اين دو روش وجود دارد. در روش اول هيچ يک از قالب های مجاور به يکديگر نيرويی وارد نمی کنند  در حالی که در روش دوم هر قالب به قالب های مجاور خود نيرو وارد می کند و در نتيجه فنر هايی که قالب ها را به يکديگر وصل کرده اند با توجه به چگونگی اعمال نيروی F  به مجموعه ی قالب ها در حالت الف يا ب شکل بالا به ترتيب فشرده و يا کشيده می شوند.

آقای دکتر مهذبی در ادامه ی مقاله ی خود با توجه به آنچه بيان شد نتيجه می گيرد که اجزای سازنده ی بدن در حين سقوط آزاد مطابق آنچه در خصوص شکل دوم بيان شد به يکديگر نيرويی وارد نمی کنند و همين موضوع سبب می شود که شخص در حين سقوط آزاد احساس بی وزنی کند. همچنين حالتی را نظر بگيريد که شخصی درون آسانسوری ايستاده است و آسانسور به طرف بالا و يا طرف پايين به طور شتابدار در حرکت است. در اين صورت شخص به ترتيب احساس وزن بيشتر و يا وزن کمتری می کند . اين وضعيت را می توان به کمک دو حالت نشان داده شده در شکل سوم توجيه کرد.

 

 

رشد فیزیک


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013