English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

    فیزیک و فلسفه  

 

 

 

 


در سال هاي اخير يافته هاي فيزيك جديد تاثيري ژرف در عقايد فلسفي مربوط به مسائل طبيعي داشته است.از زمان خلق فيزيك كلاسيك توسط نيوتن وهنگاميكه او اصل جاذبه عمومي وگرانش را مطرح كرد پرسشهايي در مورد عليت مطرح شد كه اگر علت وزن،جاذبه است پس علت جاذبه چيست؟ درآن هنگام  مكانيك نيوتن ونظريات ماكسول، جهان را همچون دستگاهي كامل وقاطع تشكيل داده بودكه طبق فرضيات آنهاهيچ شكي در آن راه پيدا نمي كرد رياضيداني چون لاپلاس توانست ادعا كند كه، هرگاه مشخصات جهان دريك آن دراختيار يك رياضيدان قرارگيرد او مي تواند حالت جهان رادرلحظه بعد پيش بيني كندهمانطوركه مي توان وضعيت دستگاه را پيش بيني نمود
.

اين واقعيت در پيش بيني، همان قبول اصل جبروانكار اصل اختيار است. وبيانگراينكه آدمي درجهان همچون جزئي ازيك دستگاه است كه تمامي افعال ورفتار اوتعريف شده ومعين است.در نتيجه براي بسياري از افراد تحصيلكرده اين سوال پيش مي آيد كه چه سود ازفكروتصميم وعمل در جايي كه قبلاً حساب شده ومعين شده است؟اختيار كجاست وخوب وبد چيست؟ آيا وجدان وگناه معنايي دارند؟ درآن زمان فيزيك كلاسيك عامه مردم رادرگير خود كرده بودوبا توجه به آنكه برپاية منطق رياضي بنا شده بود به نوعي از طرزتفكرجبر،دفاع مي رفع اين مشكل در مورد آزار مي گويد: اگر عالم فقط همين است كه مي بينيم دراين صورت بديهي است كه اراده نمي تواند آزاد باشد يعني چيزي را كه ميبينيم شايد چيزي نباشد كه درواقع هست.همان مثال مشهورغار افلاطون كه كساني كه درزنجير شده اند سايه ها را واقعيت مي شمارند ونمي دانستند كه سايه ها فقط سايه اي ازواقعيت هستند كانت  بدين صورت عقيده خودرابيان مي كندكه پديده ها فقط نشانه ها ونمايشهايي ازحقيقت مطلق هستند نه خود حقيقت.مكانيك نيوتني توسط فرمول هاي رياضي پايه ريزي شده بود وظاهراً شكست ناپذيربه نظر مي رسيد.اما پس ازمدتي با ورود فيزيك جديد مشخص شد كه نمي تواند همه پديده هاراتوجيه كند.خاصيت دوگانه نورو آزمايشهايي كه براي تعيين مسيرالكترون انجام مي شد در فيزيك كلاسيك توجيه نمي شد.

با بان اصل عدم قطعيت هايزنبرگ اين سوال پيش آمد كه اگر نمي توان مسير ساده حركت الكترون را پيش بيني كرد پس چگونه مي توان وضعيت جهان را در آينده پيش بيني نمود! هر چند بعضي اصل عدم قطعيت را قبول ندارند و اين رابه خاطر جهل دانش بشري مي دانند .

مسئله عليت كه باورود فيزيك كلاسيك به صورت جبرواختيار در اذهان عامه مردم وارد شده بودرامي توان با بيان نظر بورن بدين صورت تصحيح كرد كه قبول قانون عليت قبول جبر نيست بلكه انسان را به سمت كشف واقعيات وروابط ميان فيزيكدانان مي گويند توانسته اند با برخورد دادن هسته هاي اتم طلا حالت جديدي از ماده پديد آورند كه بسيار داغ و چگال است.

اين برخوردهاي شديد و پرانرژي باعث شكافته شدن هسته اتم مي شود و بنيادي ترين ذره هاي سازنده اتم ها كه كوارك و گلئون نام دارند آشكار مي شوند. محققان آزمايشگاه ملي بركهاون آمريكا كه اين آزمايش ها را انجام داده اند مي گويند اين ذرات تقريباٌ به شكل مايع كامل رفتار مي كنند. گمان مي رود نتيجه اينگونه پژوهش ها به محققان كمك كند تا دريابند كه وضعيت جهان دقيقاٌ يك هزارم پس ازانفجار بزرگ به چه صورتي بود.محققان مي گويند كه در اين آزمايشها توانسته اندبه پلاسماكوآرگ-گلئون (QGP)دست  يابند .گمان ميرود پلاسماي كوآرگ-گلئون حالتي باشد كه فقط يك ميليونيوم ثانيه پس از خلق جهان و پيش از تشكيل ماده اي كه امروزه مي شناسيم.وجود داشته است.محققان براي آنكه بتوانند چنين حالت بسيار داغ وبسيار چگالي را كه در اين آزمايشها وجود داشت به وجود آورند.يونهاي طلا كه سرعت آنها بسيار به سرعت نور نزديك بود.به يكديگر كوبيدند.اگر چه اين برخوردها در مقياس كوچكي روي مي دهند . مقدار انرژي آزاد شده طي اين فرايند كافي است كه نوترون ها و پروتون ها را كه سازنده هاي هسته اند. به ‌جوش آورند وباعث شوند كه كوارك و گلئون ها كه سازنده هاي نوترون ها و پروتون ها هستند براي لحظه هاي كوتاهي آزاد مي شوند. هر چند كه آزمايشگاه پژوهش هاي هسته اي اروپا در سال 2000 به نتايج مشابهي دست يافته بود . اما آزمايشگاه بروكهاون در اين زمينه گامي ديگر به جلو برداشته است.

 

 

 

نقل از ایران فیزیک

 


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013