English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

   

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

اظهار نظرها در مورد سي.پي.اچ.

 

 

 


Persian CPH E-Book

Theory of CPH

Section  Five

Opinions About CPH Theory
 

 
 


مقدمه
:

يک نظريه بنيادي که مدعي ترکيب همه نظريه هاي معتبر فيزيکي است، کاملاً طبيعي است که با حساسيت طرفدارن آنها مواجه شود.

اين حساسيت ها از چند نظر قابل بررسي است:

    يک - براي انسانهاي علمي، يعني کساني که به علم و دانش از ديدگاه تلاش براي شناخت جهان در محدوده ي کاري خود به آن مي نگرند، دانش و اندوخته ي علمي ايشان، قسمتي از هستي آنان و چه بسا بخش مهمي از موجوديتشان را تشکيل مي دهد. چنين انسانهايي در والاترين مرحله ي تکامل انساني قرار دارند و بسيار ارزشمندند. اين افراد با نظريه هاي جديد که دانش ايشان را هدف قرار داده و با دگرانديشي قصد دگرگون سازي آن را دارد نمي توانند بسادگي کنار بيايند. چون بحث تنها به به دانش محدود نمي شود و اساساً به محتواي وجودي آنها مربوط مي شود. لذا در مقابل نظريه هاي انقلابي شديداً مقاومت خواهند کرد. بهمين دليل مي توان گفته ي ماکس پلانک را صائب دانست که مي گويد"در فيزيک وقتي يک نظريه جديد مطرح مي شود معمولاً مخالفاني دارد، اما سرانجام اين نظريه قبول عام مي يابد، نه به اين سبب که مخالفن اين نظريه مجاب شده اند؛ بلکه به اين دليل که آنان پير شده و مرده اند."

 

    دو - کساني که از ديدگاه خودخواهي به آن برخورد مي کنند و مشکل، درستي يا نادرستي نظريه جديد نيست، بلکه مشکل در اين است که چرا به ذهن خوشان نرسيده است. معمولا برخورد ايشان بصورتي است که بهر طريق ممکن مانع از نشر و توسعه ي نظريه شوند. حتي با اهانت هاي غير اخلاقي و نامحترمانه تلاش مي کنند باني نظريه جديد را در هم بشکنند.

    سه - گروه سوم کساني هستند که در آرامش ناشي از پذيرش عام اندوخته علمي خود بسر مي برند و از هر چيزي که مخل اين آرامش کاذب باشد، آشفته شده و تلاش مي کنند عامل آن را کنار بزنند.

    چهار - کساني که خود نمي انديشند و بازگو کننده نظرات ديگران هستند و چون جو مخالف را قوي مي بينند، بشدت به مخالفت بر مي خيزند و حتي به مصداق" کاتوليک تر از پاپ" خود را متعصب نشان مي دهند و بعناوين مختلف تلاش مي کنند نظريه و باني آن را هدف حملات خود قرار دهند.

    پنج - کساني که با دقت افراطي و نوعي وساس به نظريه ي جديد مي نگرند. اما پس از مجاب شدن، خود کمر همت به دفاع از آن بر مي بندند و از بيان ديدگاه خود نگران نيستند.

    شش - کساني که از نظر روحي و فکري آماده ي پذيرش ديدگاه هاي جديدند و انديشه هاي گذشته نمي تواند آنها را ارضا کند. معمولاً اين افراد از طرفداران نظريه هاي جديد خواهند شد و بزرگترين و مهمترين حامي آن بحساب مي آيند.

 اما در حالت کلي مي توان نظر گاندي را صائب دانست آنجا که مي گويد"اول سکوت مي کنند، بعد مخالفت خواهند کرد و سرانجام مي پذيرند"

 

  اگر نظريه ي کوهن را در مورد انقلاب هاي علمي درست بدانيم، هر نظريه ي بنيادي زمينه ي يک انقلاب علمي را فراهم مي سازد و بتدريج صف انقلابيون و ضد انقلاب مشخص و روشن مي شود. معمولاً ضد انقلابيون تا آخرين لحظات و آخرين پايگاه ها دست از مقاومت بر نمي دارند. اما در علم اين جاي خوش بختي است که قدرت سياسي و قضائي جامعه در اختيار دانشمندان نيست. والا با دگرانديشان علمي همان مي شد که در قرون وسطي شد.

اين روشها و برخوردها به دلايل مختلف بخاطر درستي يا نادرستي نظريه هاي جديد نيست. اول آنکه درستي يا نادرستي هيچ نظريه اي قبل از بحث و تبادل نظر مشخص نيست. دوم اينکه برخورد با نظريه هاي نادرست است که ظرفيت پذيرش انديشه هاي نوين جامعه علمي را مشخص مي سازد. سوم از ميان هزاران نظريه تعداد اندکي با عنوان درستي قابل بحث اند، و ار آن ميان يکي امتيازپذيرش عام را خواهد داشت. پس، نظريه هاي نادرست براي بحث، همان قدر اعتبار دارند که نظريه هاي درست. اما در مراحل بحث و تبادل نظر است که امتياز يک نظريه بر ساير نظريه ها مشخص مي شود. و در يک جمله بذر نظريه هاي بزرگ در بستر نظريه هاي مختلف کاشته مي شود و از آبشخور ظرفيت برخورد با نظريه هاي نادرست سيراب مي شود.

 

اين مقدمه را با گفته ي فاينمن زينت مي دهم " اگر همواره مانند گذشته بينديشيد، هميشه همان چيزهايي را به‌دست مي‌آوريد كه تا بحال كسب كرده ‌ايد"

 

و با سخني از پاستور پايان مي دهم

" در هر حرفه اي كه هستيد نه اجازه دهيد كه به بدبيني هاي بي حاصل آلوده شويد و نه بگذاريد كه بعضي لحظات تاسف آور كه براي هر ملتي پيش مي آيد شما را به ياس و نا اميدي بكشاند. در آرامش حاكم بر آزمايشگاهها و كتابخانه هايتان زندگي كنيد. نخست از خود بپرسيد : براي يادگيري و خود آموزي چه كرده ام؟  سپس همچنان كه پيشتر مي رويد بپرسيد من براي كشورم چه كرده ام؟ و اين پرسش را آنقدر ادامه دهيد تا به اين احساس شادي بخش و هيجان انگيز برسيد كه شايد سهم كوچكي در پيشرفت و اعتلاي بشريت داشته ايد. اما هر پاداشي كه زندگي به تلاشهايمان بدهد يا ندهد هنگامي كه به پايان تلاشهايمان نزديك مي شويم، هر كداممان بايد حق آنرا داشته باشیم كه با صداي بلند بگوئيم: من آنچه را در توان داشته ام انجام داده ام."

 

   لويي پاستور                               

 در ادامه مواردي بسيار اندک از برخوردها با نظريه سي. پي. اچ. آمده است، اگر مي خواستم تمام مطالب را در اينجا گرد آورم، مثنوي هفتاد من کاغذ مي شد. با اين وجود قضاوت نهايي به وجدان انسانهاي آزاد انديش و آينده موکول مي کنم.

 شاد و پيروز باشيد

حسين جوادي

 

 

 

يک جهان پنج بعدي

بتازگي من اين افتخار را داشته ام،  که تئوري همه چيز جديدي، بنام CPH  سي. پي. اچ را، مطالعه کنم.  نظريه سي. پي. اچ از طرف يک فيزيکدان ايراني بنام آقاي حسين جوادي طرح شده است. تئوري آقاي جوادي من را به ياد مونادولوژي لايبنيتس مياندازد، مدلي از جهان که بهپلوراليسم متمايل بود.  پلوراليسم لايبنيتس به پلوراليسم اتميستها (از دموکريت تا راسل) نزديک تر بود، تا به پلوراليسم ارسطو  مونادولوژي لايبنيتس سالهاست که توجه من را جلب کرده است، يعني از 25 سال پيش که اول بار درباره آن در آثار برتراند راسل خواندم. فلسفه "اتميسم منطقي" خود برتراند راسل را در اتميسم منطقي-يک پاراديم يا يک هدف شکست خورده مفصلأ بحث کرده ام.

 

جالب است بيادآوريم که لايبنيتس چقدر از مفهوم *کنش در فاصله Action at a distance*   در تئوري جاذبه نيوتون، آشفته شد، که تا حد مجادلات زشتي با نيوتون جلو رفت. در واقع، درست است که دعواي آنها بر سر حساب انتگرال و ديفرانسيل،  درباره اختلاف بر سر درستي يا غلطي تئوري نبوده،  و بر سر اين بود که کداميک از آنها اول  Calculus  را اختراع کرده است، اما نزاع آنها بر سر *کنش در فاصله*، اختلافي واقعي بين آندو بود، که حتي تا حد مشاجره درباره الهيات هم گسترش يافت.

جوادي نيز سعي دارد موضوع کنش در فاصله را با تئوري تبديل کميت برداري نيرو vector quantity   و کميت عددي انرژيscalar quantity  توضيح دهد، وقتيکه او نشان ميدهد حاصل ضرب يک کوانتوم نيرو در طول پلانک برابر يک کوانتوم کارWq=Fg.Lp  است.  بنابراين نظير لايبنيتس، براي جوادي، هيچ عملي (کنشي) در فاصله وجود ندارد، و فضا از گراويتون ها پر شده است، که بر هم متقابلأ اثر ميگذارند.  براي جوادي گراويتون ها چيزي نيستند،  غير از سي. پي. اچ،  وقتيکه گردشSpin دارد، و سي.پي. اچ. Creation Particle Higgs  ذره بنيادي جهان است،  با جرم ثابت ، در حرکت ثابت،  در چارچوب ساکن  Inertial frame  به عبارت ديگر، تمام جهان يک دنياي ساده 5 بعدي است (متذکر شوم که در اينجا گردش Spin به مثابه يک بعد در نظر گرفته شده است).  مدل جوادي، نه تنها ناسازگاريهاي مکانيک کوانتا و تئوري نسبيت را توضيح ميدهد، حتي مسائل فيزيک کلاسيک را بهتر از تئوري 10 بعدي ريسمانها توضيح ميدهد. مثلأ از آنجا که نيرو کميتي برداري است،  ثبات مقدار حرکت Conservation of momentum   در هر سه بعد فيزيکي همزمان حفظ ميشود، در صورتيکه جرم و انرژي کميت هاي عددي هستند، يعني ثبات جرم و انرژي Conservation of mass and energy يک بعدي حفظ ميشوند، حد اقل وقتيکه با مکانيک کلاسيک سر و کار داريم.  حال تبديل پذيري نيرو و انرژي در تئوري سي. پي. اچ،  اين مفاهيم اساسي فيزيک را يکسان ميکند.  در نهايت نظريه سي. پي. اچ، چالش اصلي فيزيک معاصر، يعني اتحاد سه نيروي طبيعت را ممکن ميکند.

البته من بايستي همچنين ذکر کنم که از ديدگاه تکنولوژي، موفقيت نانوتکنولوژي يکي از بهترين اثبات هاي اتميسم است. همانگونه که در 1959 فاينمن گفت،  نانو تکنولوژي چيزي نيست جز ساختن مجدد جهان "از اتم تا اتم". مضافأ آنکه بخاطر آوريم آنچه برتراند راسل درباره آناليز نوشته بود.

"يک هدف که در همه آنچه من گفته ام جريان دارد، مدلل کردن آناليز است، يعني که تدليل اتميسم منطقي، نظري که ميتوان در تئوري، اگر نه در پراتيک، به نهايت بسيط دستيافت، که از آن دنيا را ساخت، و آن بسيط ها simples  آن نوع واقعيت را دارند که متعلق به هيچ چيز ديگري نيست.

در سطور زير من تحليل خود از مونادولوژي لايبنيتس را، از ديدگاه فلسفه علم، ارائه ميکنم، به اين اميد که در عين آنکه بحث هاي تئوري سي. پي. اچ. در مجامع فيزيک جريان دارد، من بتوانم کمک کنم بحث هاي مشابهي درباره مدل سي. پي. اچ در محافل فلسفه علم شروع شود.

 

متن بالا برگرفته از

http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPH.htm

نوشته آقاي سام قندچي مقيم آمريکا استبراي مطالع  سخنراني ايشان در سال 1984  برکلي کاليفرنيا تحت عنوان فلسه علم در قرن بيستم به لينک زير مراجعه فرماييد.

 

 http://www.ghandchi.com/358-falsafehElmEng.htm

 

 

JAVADI'S CPH

Welcome to One of the Largest and Most Visited Sources of Philosophical Texts on the Internet.

 40,000 - 60,000 Visitors Each Day and Still Rising

 

 

LEIBNIZ'S MONADS AND JAVADI'S CPH

 

Sam Ghandchi

 

After the 1979 revolution, Sam Ghandchi, as a co-founder and member of the editorial board of Nedaye Azadi, co-published this daily afternoon paper in Tehran, till the paper and all other free papers of the time, were shut down by the Islamic Republic in 1981. Nedaye Azadi was a democratic paper similar to Peyghame Emrooz, Ayandegan and other similar papers of those three years of semi-democracy in Iran of 1979-1982. The back issues of Nedaye Azadi may still be available in the archives of Library of Congress.http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPHEng.htm
Persian Version: http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPH.htm

LEIBNIZ'S MONADS AND JAVADI'S CPH

Recently I had the pleasure of studying a new TOE (Theory of Everything) called CPH

 [http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/hjavadi/CPH-English.htm].

CPH has been proposed by an Iranian physicist by the name of Hossein Javadi.

[http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/hjavadi/index.html]. 

Mr. Javadi's theory reminds me of Leibniz's Monadology, a model of the world with a tilt to pluralism

 [http://www.ghandchi.com/301-PluralismEng.htm]. Leibniz's pluralism is closer to the pluralism of atomists (from Democritus to Russell), than to the pluralism of Aristotle.
 

Metaphysics[http://www.ghandchi.com/392-AristotleEng.htm],

Aristotle, in contrast to the atomists, as I have discussed in details in my paper The Status of Monism and Pluralism in Aristotle's views pluralism as a conceptual notion, where the "order of explanation" is monistic, whereas the "order of sense", is pluralistic. In that paper I summarized Aristotle's view as follows:

"...[For Aristotle,] there is a hierarchy of concepts that refers to concrete things and in the order of explanation, the universals are first and particulars are last, whereas in the order of sensation, the particulars come first and universals are the last. In the order of sensation, the most fundamental concept is substance which is followed by the concepts of unity (or being) and first principles. In the order of explanation, it is the opposite and first principles are the primary concepts followed by unity (or being) and substance...To discover whether plurality or unity are primary in Aristotle�s metaphysics, we should ask which one is prior in the order of sensation, because Aristotle, in all his philosophy, gives primacy to the sensible things rather than to the abstract ideas...Aristotle writes in his Physics �The universal is more knowable in the order of explanation, the particular in the order of sense [Book I, 189a 5-10, BW, p.228].

Based on the two interpretations of Aristotle�s metaphysics in this paper, plurality is next to particulars and unity is next to the universals. Therefore, plurality has primacy in the world as it is, and unity has primacy in our ideas and explanations. In other words, unity is the farthest from the perceptive reality and may be even subjective, and plurality is the closest to the perceptive reality and is the state of objective reality. Thus I can conclude that pluralism is what is defended in Aristotle�s Metaphysics, though as I explained, with all the intricacies of Aristotle�sunique metaphysical scheme [http://www.ghandchi.com/392-AristotleEng.htm]."

Leibniz's Monadology has fascinated me for years, ever since reading about it the first time in Bertrand Russell's works twenty five years ago.  I thoroughly discussed Bertrand Russell's own philosophy of Logical Atomism in Logical Atomism: A Paradigm or a Lost Cause [http://www.ghandchi.com/393-RussellAtomismEng.htm]. The following is what I wrote in that paper about the similar challenge of Leibniz's Monadology and Russell's Philosophy of Logical Atomism:

"...the subjective notion of truth is objectified when he [Bertrand Russell] claims that the truth of the world can be reduced to �facts that make up the truths of the world.� This was very similar to Leibniz�s Monadology where the subjective notion of mind was *objectified* by monads. The atoms relating to the truth in the objective world, according to logical atomism, are not particulars, relations, or qualities; but a unique unity of them corresponds to the truth, i.e. the atomic facts. Thus, these atomic facts, though complex, are not reducible to their parts as if the objectification of truth is a ghost holding them together [http://www.ghandchi.com/393-RussellAtomismEng.htm]."

It is interesting to remember how Leibniz was so much perturbed with the concept of *action at a distance* in Newton's gravitational theory to the point of ending up in the wicked arguments with Newton.   In fact, their fight about calculus was not a difference about theory, but was rather about who invented calculus first, whereas their disputes about action at a distance were their real *disagreements* which were even raised to a theological dispute. 

Javadi is also trying to answer the issue of action at a distance by his theory of transformation of the vector quantity force and the scalar quantity energy, when he shows a quantum of work can be defined by a quantum of force multiplied by Planck's Length  (Wq=Fg.Lp).  Thus just like Leibniz, for Javadi, there is no action at a distance, and the space is filled with gravitons, that interact with each other.  For Javadi, the gravitons are nothing but the CPH when it has a spin, and CPH (Creation Particle Higgs) is the basic particle of the world with constant mass moving at constant speed in an inertial frame. 

In other words, the whole world is a simple five dimensional world (spin is considered a dimension).  Javadi's model, not only explains the inconsistencies of quantum mechanics and relativistic theory, it even explains classical issues better than the 10-dimensional model of string theory.  For example, force being a vector quantity, means that the conservation of momentum conserves in all three physical directions at the same time, whereas mass and energy being scalar quantities, means the conservation of mass and energy conserve one-dimensionally, at least when dealing with them in classical mechanics. Javadi's model, through the transformation of force and energy, makes these fundamental concepts of physics identical. Eventually the CPH Theory, makes the main challenge of modern physics, the unification of the three forces of nature possible.

Of course, I should also note that from the technology standpoint, the success of nanotechnology

 (http://www.ghandchi.com/306-NanoEng.htm) is one of the best corroboration of atomism, because nanotechnology is nothing but rebuilding the whole nature artificially "atom by atom" as Feynman said it in his 1959 speech.  Moreover, let's remember what Bertrand Russell wrote of analysis:

"One purpose that has run through all that I have said, has been the justification of analysis, i.e. the justification of logical atomism, of the view that you can get down in theory, if not in practice, to ultimate simple, out of which the world is built, and that those simples have a kind of reality not belonging to anything else [Russell, Bertrand, The Philosophy of Logical Atomism, LK, p. 270]."

Below I present my own analysis of Leibniz's Monadology, from the viewpoint of philosophy of science, hoping that while the discussions of CPH theory continue in the physics community, I can help similar discussions about the philosophical model of CPH theory to start in the circles of philosophy of science

 [http://www.ghandchi.com/358-falsafehElm-plus.htm].

 

 

Overview of Leibniz's Monads from a Philosophical Perspective

 

In the opening of "Principles of Nature and Grace" [Leibniz, G.W., Philosophical Papers and Letters, Leroy Loemkev Edition, University of Chicago, 1956, Vol. II, p.1033-4],

Leibniz defines �substance� in a Cartesian style as �a being capable of action;� and �simple substance� as �that which has no parts.� Then Monads are introduced as equivalent to �simple substances� and he continues by asserting�Monas is a Greek word signifying unity or that which is one.� Plato refers to Mind as *the* Monad [Aristotle, De Anima, The Basic Works of Aristotle, Richard Mc Keon Edition, 1941, P.540] and most commentators think that Leibniz, contrary to Plato, Aristotle, and Descartes (his principle inspirers), has actually made mind divisible in his metaphysic and has presumed its parts as Monads. Thus, it is believed that the nature of Monads is mental. On the other hand, Leibniz�s referring to Monads as �true Atoms of nature� [Leibniz, Monadology, George Montgomery's Translation, Open Court Publ, Illinois, 1980, P.251] bears a certain resemblance to ancient Greek atomism. Nevertheless, most commentators agree that Leibniz�s Monads differ from the atomists� atoms insofar as the former do not embody extension whereas the latter do, i.e. the Monads are not geometrical points and are metaphysical points [Copleston, Frederick, A History of Philosophy, Vol. IV, The Newman Press, Maryland, 1960, P.266]. Therefore, despite the undeniable resemblance of Monadology to atomism is undeniable, the nature of these "atoms" (i.e. the Monads) remains to be investigated separately and I will do this scrutiny in the following lines.

 Revealing the differences and similarities of Leibniz' s Monads with Plato�s Forms, Aristotle�s substances, and Descartes' simple substances is not enough to fathom the nature of Monads. Various commentators stressing the different qualities of Monads alleged in Leibniz�s numerous works have mostly proposed these elements to be mental and some even believed them to be material elements. In my opinion, the problem of these commentators is that they are limited to the framework of Western philosophy in which ultimate reduction is either mental or material and this fact has been the reason for futile attempts to classify Leibniz as an idealist or a materialist. Although Leibniz was essentially familiar with Western philosophy and certainly Plato, Aristotle, and Descartes had great influence on his thought, nonetheless his speculations about the nature of simple substances (Monads), is unique and in a sense resembles some of the Eastern philosophies.

 I think it is evident from the book Monadology that Monads are the basic blocks or the atoms of the world. That this reductionism was accepted by Leibniz can be gathered from his presumption of the world to have �true atoms.� Thus, the question is what is the nature of his reductionism-is it materialist, idealist, or is it something else? Materialists reduce all reality to some kind of material principle and synthesize the world from this principle, e.g. some of the modern atomists presume the atomic particles (or sub-atomic particles) as the basic blocks of the world and biological elements (like DNA or RNA) or mental elements (neurons) are assumed to be ultimately comprised of material sub-atomic particles (i.e. electrons, mesons, etc.). The idealists reduce all reality to some kind of mental principle and synthesize the world from this principle, e.g. the subjective idealists consider everything to be in our mind and some quantum physicists similarly believe that the existence of electrons depends on our thought. The foregoing may be regarded as a brief sketch of materialism and idealism in Modern philosophy and science.

 In the East, especially in Indian philosophy (e.g. Vedanta philosophical systems), there is another kind of reductionism, almost unbeknownst to Western concepts, which we may call biological reductionism. In this thought, the ultimate biological elements are not molecules of ultimate material elements. Instead, the ultimate material elements (e.g. electrons) are comprised of ultimate biological elements (whatever they may be called). From such a perspective, electrons are even more "biologically" ultimate than RNA/DNA, and still the ultimate biological elements are to be found in the elements comprising electrons, in short the ultimate biological element are the building blocks of even the electron and sub-atomic particles. Probably, if we would like to express such an ideology today, the best word for the ultimate element would still be Entelechy, the word that Leibniz used interchangeably for Monad.

 I think the above is the crux of Leibniz�s theory of the nature of Monads. The Monads are neither mental nor material, but rather they are biological, that is the ultimate blocks of the world are biological elements--Entelechies. Entelechy was postulated by Aristotle in his biology, but for Aristotle, Entelechy was not prior to material elements. Leibniz borrowed the word but changed its status, elevating it to the supreme position of the ultimate constituent of the world. Using this conception of basic elements of the world, he views �matter� as described below:

"Every portion of matter may be conceived as like a garden full of plants, and like a pond full of fish. But every branch of a plant, every member of an animal, and every drop of the fluids within it, is also such a garden or such a pond [Leibniz, G.W., Monadology, ibid, P.266]."

The above perspective is so common among many pantheistic schools of the East that occasionally some mystic philosophers can be found *talking* to stones or other inanimate objects. Actually, the above obliterates the distinction between inanimate and animate objects by making everything animate. Moreover, Leibniz considers Entelechy as being also the basic element of Soul or Mind and clarifies it:

"If we wish to designate as soul everything which has perceptions and desires in the general sense that I have just explained, all simple substances or created Monads could be called souls. But since feeling is something more than a mere perception I think that the general name of Monad or Entelechy should suffice for simple substances which have only perception while we may reserve the term Soul for those whose perception is more distinct and accompanied by memory [ibid, P.255]."

In other words, Soul is just a kind of Entelechy and he later assumes it to be the �dominating Entelechy� of animals [ibid, P.267]. The above thoughts have led to Leibniz�s fantastic belief that "...animals and souls begin from the very commencement of the world [ibid, P.270]". Also his belief in metamorphosis [ibid, P.267], and his final word which very much resembles the Eastern immortality of organism rather than the Western immortality of the soul. He writes:

"I believe, therefore, that if the animal never actually commences in nature, no more does it by natural means come to an end. Not only is there no generation, but also there is no entire destruction or absolute death [ibid, P.268]."

The biological nature of Monads makes their essential qualities to be *apperception* and *appetition* and even motion itself [Leibniz, G.W., Principles of Nature and Grace, Philosophical Papers and Letters, Vol. II, P.1034-36]. Moreover, their relations are not by efficient causes (monads are �windowless�) and they are related by final causes. This is why he considers final causes as the principle of efficient causes and gives priority to final causes [ibid, P. 1040]. His God is *not* the Unifier but rather the Harmonizer of the world of Monads. Even this concept in Leibniz, which separates him from his colleague and contemporary Spinoza, very much approaches some Eastern pantheists� beliefs in Harmony rather than a Western view of Unity of the world.  The views that give primacy to final causes and their refutation by Spinoza have been discussed in details in Sufism and Fatalism [http://www.ghandchi.com/354-SufismEng.htm].   The intricacies of Leibniz�s metaphysical scheme and its relations to the nature of Monads shows why he arrived at the picture of the world as the "City of God" with a dominant monarch, God, as the ultimate Monad and the Creator of this world.

 

Sam Ghandchi, Editor/Publisher

IRANSCOPE

http://www.iranscope.com

April 3, 2005

 

Related Articles:

The Status of Monism and Pluralism in Aristotle's Metaphysics

http://www.ghandchi.com/392-AristotleEng.htm

 

Logical Atomism: A Paradigm or a Lost Cause

http://www.ghandchi.com/393-RussellAtomismEng.htm

 

Pluralism in the Western Thought

http://www.ghandchi.com/301-PluralismEng.htm

 

-------------------

Other Articles

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

Source:

Philosophical Texts on the Internet

http://evans-experientialism.freewebspace.com/ghandchi.htm

 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

مرز بین ایمان و تجربه  

نامه سرگشاده به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013