English

Contact us

نظر دهید

تماس با ما

فارسی

Welcome to CPH Theory Siteبه سایت نظریه سی پی اچ خوش آمدید

 

 

نظریه سی پی اچ بر اساس تعمیم سرعت نور از انرژی به ماده بنا شده است.

اخبار

آرشیو مقالات

 

سی پی اچ در ژورنالها

   

 

ابعاد

 

 

 


برای رسیدن به بعد چهارم ابتدا باید در مورد ابعاد و روابطی که می شود میانشان حدس زد کمی بحث کنیم:

اولین اصلی که باید پذیرفته شود اینست که هر بعد برای خود دو شاخص دارد 1- فضای بعد 2- فرآورده یا محصول بعد

 

محصول: قطعه ای است از فضای آن بعد که توسط شاخص بعد قبل پر شده است

دومین اصلی که باید پذیرفته شود اینست که نقطه صفر بعدی می باشد.

 

بعد صفر: این بعد هیچ گاه برای ما قابل درک نیست با این حال فضای این بعد نقطه است و محصول این بعد نیز نقطه است

 

بعد یکم: این بعد، بعد طول می باشد. که با فضای آن در ریاضی زیاد برخورد کردیم، فضای این بعد محور می باشد. و از محصول یا فرآورده آن می توان پاره خط را نام برد. ( فراموش نشود دراینجا منظور ما قطعه ای از محور است که بوسیله نقطه پر شده است-که بعداً در مورد آن بحث خواهیم کرد- ما نباید تنها دو نقطه را روی محور تصو کنیم و فاصلة بین این دو را در نظر نگیریم بلکه محصول این بعد طبق تعریف همان فاصلة این دو به طور کامل است.)

 

بعد دوم: این بعد برای ما بر خلاف دو بعد پیشین کمی قابل درک می باشد. فضای این بعد صفحه است. و محصول این بعد سطح است.( باز هم تاکید می کنم که منظور این نیست که بر فرض در یک مختصات دکارتی چند خط را در نظر بگیریم که به هر حال در چند نقطه پیوند دارند، بلکه محصول ما همان سطحی است که محصور شده بنابراین ما

نمی توانیم بگوییم که مربع محصول بعد دوم است بلکه باید گوییم مساحت مربع محصول ماست.)

 

بعد سوم:بعدی که در آن زندگی می کنیم و خودمان از فرآورده های این بعد هستیم. فضای این بعد حجمی

می باشد که تمامی ندارد و فضایی مرجع می باشد و اما نکتة مهمی که باید اشاره شود محصول این بعد می باشد.

نباید محصول این بعد را در تصور چند سطح در فضای 3 بعدی جست و جو کنید. بلکه ما به مقداری کار داریم که در این بین محصور شده است که همان مقدار ماده می باشد. زیرا اگر ماده ای وجود نداشت مفهوم محصول این بعد معنی و مفهومی برای ما نداشت. فرض کنید ما در خلا مطلق قطعه ای از فضا را در نظر گرفته ایم آیا این قطعه از فضا معنی و مفهوم خاصی دارد؟ آیا می توان این قطعه از خلا را برداشت؟ اصلا خلا یعنی عدم وجود هیچ چیزی پس چیزی که جرم ندارد نمی تواند محصول این بعد باشد. در ضمن ضخامت نشان دهندة وجود جرم دارد. یعنی چیزی که جرم ندارد محصول بعد سوم نیست.همانطوری که در بعد دوم چیزی که سطحی نداشت محصول بعد دوم نبود. پس به این نتیجه می رسیم که محصول این بعد جرم می باشد.

در کل باید گفت که هر بعد بعد قبلی خود را در بر می گیرد.

 

از تعاریف بالا نتیجه می گیریم

اگر محصول بٌعد قبلی را بی نهایت بار تکرار کنیم به محصول بُعد بعدی می رسیم .

از بعد صفر شروع می کنیم نقطه را بصورت وجودی درک کردیم که هیچ بعدی ندارد اما اگر همین نقطه را بی نهایت بار روی خودش تکرار کنیم به محصول بعد بعد می رسد ودیگر فضای بعد صفر توانایی درک این وجود را ندارد درنتیجه این ترکیب حاصل به بعد بعدی جهش پیدا می کند. اگر یک پاره خط را بی نهایت بار روی خودش تکرار کنیم دارای عرض می شود و به بعد دوم جهش پیدا می کند.

اگر در فضای دو بعدی هزاران سطح رویهم قرار گیرند نمی توانند ضخامت ایجاد کنند اما وقتی بی نهایت بار این عمل تکرار بشود این سطح ضخامت پیدا می کند و در نتیجه به محصول بعد بعدی می رسد و توانایی این را دارد که در بعد سوم اظهار وجود کند.

 

ارتباط نتیجة بالا و رسیدن به بعد چهارم

در نتیجه اگر بخواهیم به بعد چهارم برسیم باید محصول بعد قبلی را که همان جرم می باشد را بینهایت بار تکرار کنیم.

یعنی اگر جرم بی نهایت شود شما به بعد زمان جهش پیدا می کنید و جزوی از زمان می شوید.

 

چگونه می شود جرم به بی نهایت برسد؟

اولین راه فرمول مهم نسبیت خاص می باشد که دلالت بر این دارد که جرم تابع سرعت است. بنا بر این رابطه اگر سرعت یک ذره جرمدار به سرعت نور برسد آن ذره جرمش بی نهایت شده و به بعد چهارم می رود درنتیجه چون در بعد زمانی به سر می برد دیگر جرم برایش مفهومی ندارد. و گذشت زمان را حس نمی کند زیرا خود زمان است!(از جنس)

 

m=m0/(1-v2/c2)1/2   

 

دومین راه:جرم بی نهایت فرضی را مدلسازی کنیم. به عنوان مثال به سراغ انفجار بزرگ می رویم.

فرض کنید که بیگ بنگ در یک اتاق فرضی روی داده و اکنون درحال گسترش خویش بس می برد. اما اتاق های کناری وجود دارد به همین ترتیب خانه ای کناری وجود دارد که در هر کدام چندین اتاق وجود دارد به همین ترتیب استانهای کناری،کشورهای کناری،کرات،منظومه ،کهکشان های ناری و همه و همه را یک جهان فرض کنید که از یک بیگ بنگ بوجود آمده و دوباره خانه های کناری ،کرات، کهکشان ها و دوباره اتاق ها. خانه ها، کرات و

دراتاق آخرین که بی نهایتمین اتاق می باشد جرم به بی نهایت می رسد و مجموعه به بعد چهارم جهش می کند.

 

باتشکر- محمدرضا عظیمی-10/9/1384

 

 متن بالا بعنوان یک توضیح شهودی و خام قابل توجه است. با در نظر گرفتن اینکه آقای محمد رضا عظیمی دانش آوز دبیرستانی است، این برداشت قابل تقدیر است. موفقیت روز افزون ایشان را آرزومند. امید است تا در آینده دیدگاه های پیشرفته تر ایشان را ببینیم 

 

حسین جوادی


 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

آخرین مقالات


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIBNITZ'S MONADS & JAVADI'S CPH

General Science Journal

World Science Database

Hadronic Journal

National Research Council Canada

Journal of Nuclear and Particle Physics

Scientific Journal of Pure and Applied Science

Sub quantum space and interactions from photon to fermions and bosons

آرشیو موضوعی

اختر فیزیک

اجتماعی

الکترومغناطیس

بوزونها

ترمودینامیک

ذرات زیر اتمی

زندگی نامه ها

کامپیوتر و اینترنت

فیزیک عمومی

فیزیک کلاسیک

فلسفه فیزیک

مکانیک کوانتوم

فناوری نانو

نسبیت

ریسمانها

سی پی اچ

 فیزیک از آغاز تا امروز

زندگی نامه

از آغاز کودکی به پدیده های فیزیکی و قوانین حاکم بر جهان هستی کنجکاو بودم. از همان زمان دو کمیت زمان و انرژی بیش از همه برایم مبهم بود. می خواستم بدانم ماهیت زمان چیست و ماهیت انرژی چیست؟


 

 


يکشنبه 1 دي 1392

22 December, 2013 13:27

free hit counters

Copyright 2013 CPH Theory

Last modified 12/22/2013